Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Rejestr działalności regulowanej - wykaz firm

Urząd Miejski Wołczynie uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Wołczyn prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Wołczyna wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 z późn. zm.),
 3. ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.),
 4. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu/zamiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wołczyn.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 3. Oświadczenie, że dane zawarte we wniosku o wpis są kompletne i zgodne z prawdą.
 4. Dowód uiszczenia należnej zapłaty opłaty skarbowej:

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

Do wniosku o wpis/zmianę do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

OPŁATY:

 1. 50 zł – opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej,
 2. 25 zł – opłata skarbowa za dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie rozszerzenia wpisu,
 3. 17 zł -  opłata skarbowa za dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie zmiany adresu lub nazwy firmy,
 4. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy (w tym prokura),
 5.  5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie za zgodność pełnomocnictwa lub prokury.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

OŚWIADCZENIA: o poniższej treści:

Oświadczam, że:

1.  dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2.  znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2016r., poz. 250)

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1.      firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2.      oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3.      podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz.897).

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego o dpowiedniego stanu technicznego;

2.   utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3.   spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4.  zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

1.   przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1987);

2.   przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Załącznik nr 1. Wzór wniosku

Załącznik nr 2. Oświadczenie

 

Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 24.04.2019 12:51
Opublikowana przez Marcin Dłubak dnia 24.04.2019 12:51. Odsłon 970, Wersja 7