Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołczynie

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Informacje ogólne
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołczynie działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołczynie obejmuje zasięgiem swojego działania teren gminy Wołczyn, tj: miasto Wołczyn oraz 20 sołectw.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ściśle współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wołczynie, Zespołem Interdyscyplinarnym, Grupą Roboczą przy ZI, Posterunkiem Policji w Wołczynie, Strażą Miejską w Wołczynie, jednostkami oświatowymi.

Gminna Komisja została powołana Zarządzeniem Nr 389 /2013 Burmistrza Wołczyna z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Skład komisji:

 1. Waldemar Antkowiak - przewodniczący
 2. Beata Siwak - sekretarz
 3. Anna Dorociak - członek
 4. Beata Górska - Markowicz - członek
 5. Zbigniew Kotwicki - członek
 6. Rafał Neugebauer - członek
 7. Jarosław Nylec - członek

Zakres działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu.

Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

 • wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie;
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Wołczyna; 
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych, przemocy w rodzinie;
 • prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.
   

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy o narkomanii oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 

Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez:

 • przyjęcie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek o których mowa w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Postępowanie w tej sprawie może nastąpić na wniosek rodziny oraz każdej innej osoby, która stwierdza problem nadużywania alkoholu lub z własnej inicjatywy Komisji lub instytucji ;

 

 • zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i pouczeniu jej o szkodliwości nadużywania alkoholu oraz zaproponowanie podjęcie leczenia odwykowego;
 • zlecenie wykonania wywiadu środowiskowego;
 • skierowanie w/w osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego;
 • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego;
 • złożenie przez Komisję wniosku do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
 • na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.
  Wzór wniosku: do pobrania

Przepisy prawne:

 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi;

 • ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii;

 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzony corocznie przez Radę Miejską w Wołczynie.

Siedziba Komisji:


Urząd Miejski w Wołczynie

ul. Dworcowa 1

46-250 Wołczyn

 

tel. 77 41 88 344 (wew. 205 lub 221)

Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 21.10.2016
Opublikowana przez Kazimierz Kostera dnia 21.10.2016. Odsłon 3057, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony