nabór pracowników

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

referent do spraw kadr w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie, ul. Sienkiewicza 1, 46-250 Wołczyn

Na podstawie art. 13, ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 . poz. 1260 późniejszymi zmianami) oraz art. 54 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W WOŁCZYNIE ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

REFERENT DO SPRAW KADR Nazwa i adres jednostki: Przedszkole Publiczne w Wołczynie, ul. Sienkiewicza 1, 46-250 Wołczyn

Wymiar czasu pracy: pełny etat  (40 godzin tygodniowo)

Ogłoszono dnia: 09.12.2019 r.    Termin składania dokumentów: 20.12.2019 r.

Rodzaj umowy:  Okres zatrudnienia: od  01.01. 2020 r. do 31.03. 2020 r.  na 3-miesięczny  okres  próbny z  możliwością  zatrudnienia  na czas nieokreślony.  

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

obywatelstwo polskie,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe, s

tan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

wykształcenie  co najmniej średnie, preferowane ekonomiczne, administracyjne.

nieposzlakowana opinia.

II. WYMAGANIA DODATKOWE:

1.      umiejętność obsługi komputera, znajomość systemu operacyjnego Windows, znajomość pakietu Microsoft Office ( WORD, EXCEL, OUTLOOK) umiejętność posługiwania się Internetem,

2.      znajomość i umiejętność obsługi programów kadrowych, Systemu Informacji Oświatowej;

3.      znajomość przepisów oświatowych i samorządowych oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie;

4.      umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,

5.      rzetelność, terminowość, odpowiedzialność.  

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU: 1.      kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników; 2.      przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy; 3.      współpracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty  i emerytury do organu rentowego; 4.      sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa; 5.      sporządzanie sprawozdawczości (SIO, PFRON); 6.      prowadzenie składnicy akt; 7.      prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich; 8.      ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej rozliczaniem pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, itp. stosownie do przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop);  prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności; prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej ZUS /zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin, sprawy związane z ustaleniem kapitału początkowego; wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika; prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i ppoż pracownika oraz kontrola ich aktualności; obsługa administracyjna ZFŚS; 14.  bieżące    zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami prawa oraz opracowywanie wewnętrznych przepisów ( m. in. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych, regulaminu ZFŚS) 15.  archiwizacja dokumentów w zakresie prowadzonych spraw, 16.  przygotowywanie danych do arkusza organizacji przedszkola, 17.  sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 18.  wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej; 19.  współpraca z księgową i intendentką; 20.  załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu w przedszkolu (przeglądy, naprawy, konserwacje sprzętu); 21.  uczestniczenie w spisach z natury i kasacjach majątku przedszkolnego; 22.  zaopatrywanie przedszkola w sprzęty, pomoce dydaktyczne, środki czystości, artykuły biurowe itp. zapewniające właściwy rytm pracy przedszkola; 23.  prowadzenie dokumentacji  związanej ze środkami ochrony indywidualnej - odzież         robocza dla pracowników; 24.  opracowywanie raportów, analiz i statystyk dotyczących zatrudnienia w firmie, materialna organizacja dokumentacji kadrowo przedszkola, nadzór nad nią, 25.  wykonywanie zadań związanych z  realizacją zadań z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych; 26.  zaopatrywanie przedszkola w dzienniki zajęć i kół zainteresowań, druki specjalne oraz druków powszechnego użytku; 27.  przestrzeganie zasad oszczędności w gospodarce kancelaryjnej, zabezpieczenie tajności i poufności akt, odpowiednie zabezpieczenie pieczęci i druków ścisłego zarachowania; 28.  przyjmowanie i odpowiadanie na pisma urzędowe, organizacja kontaktu na płaszczyźnie urząd – firma, informowanie kierownictwa o powstałych zależnościach i zobowiązaniach, 29.  wykonywanie innych poleceń Dyrektora przedszkola.  

IV. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

list motywacyjny, CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje,

kserokopie świadectw pracy,

oświadczenia: kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, kandydata, o nieskalaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, kandydata o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na danym stanowisku.

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ofercie pracy-opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem.  (stanowi załącznik do ogłoszenia).                                    

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą    „ za zgodność z oryginałem”.  

 V. WARUNKI PRACY: miejsce  pracy: Przedszkole Publiczne w Wołczynie wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, stanowisko: samodzielne, jednozmianowy system pracy w pozycji siedzącej, w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze komputera.  

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie, ul. Sienkiewicza  1, 46-250  Wołczyn,  w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 w terminie do dnia 20.12.2019 r. do godz. 13:00 z dopiskiem '

' Dotyczy naboru na stanowisko referent do spraw kadr''.

Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 20.12.2019 r. o godz. 14:00.  

 

VII. POZOSTAŁE INFORMACJE: Procedura naboru na stanowisko urzędnicze będzie przeprowadzona dwuetapowo:

1.      etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych,

2.      etap - kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną.  

Ogłoszenie o naborze dostępne będzie  na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie oraz na stronie internetowej przedszkola w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wolczyn.pl).  

Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa na czas określony.                    

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. I

nformacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta  w Wołczynie: https://bip.wolczyn.pl

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 4188385

 

 

mgr Alicja Kwaśnicka Dyrektor Przedszkola Publicznego w Wołczynie  

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z konkursem na pracownika niepedagogicznego w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie  

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publicznie w Wołczynie, w imieniu którego działa Dyrektor, ul. Sienkiewicza 1, 46-250 Wołczyn. 2.Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: telefonicznie lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1, lub na adres poczty elektronicznej: iod@huczynski.pl 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury naboru-konkursu na stanowisko referenta ds. kadr w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie na nawiązania stosunku pracy, tj. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora oraz podjęcia działań na żądnie osoby, której dane dotyczą w związku z aplikowaniem w procedurze konkursowej (podstawy prawne: art.6 ust.1 lit. b i c RODO, art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, art. 11 – art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych). 4. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: a) dane podstawowe:  imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); b) dane dot. wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia; c) dane biometryczne (zdjęcie) oraz dane dotyczące zainteresowań - jeśli zostaną ujawnione przez kandydata w dostarczonych dokumentach - będą przetwarzane na podstawie zgody osoby na takie działanie, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby fizycznej). d) dane szczególnych kategorii – informacje z rejestrów karnych i dane dotyczące innych ukarań w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora. 5.Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem organów publicznych uprawnionych prawem do uzyskania takich danych. 5.Nie przekazuje się Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 6.Dane pozyskane w celu przeprowadzenia procedury naboru na pracownika oświatowego w jednostce przechowujemy przez okres trwania procedury, a ich usunięcie nastąpi po 3 miesiącach od chwili ogłoszenia wyników naboru, z wyjątkiem danych kandydata przewidzianego do zatrudnienia. 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) ograniczenia przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: f) prawo do przenoszenia danych – ma Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe dotyczące własnej osoby, które nam dostarczone na podstawie prawa. g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, przysługuje złożenie w tej sprawie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 8. Podanie przez Panią/Pana danych, o których mowa w p. 4 a), b) i d) jest wymogiem ustawowym wynikającym ze wskazanych powyżej aktów prawnych.  Jeżeli Pani/Pan nie poda danych możemy odmówić zawarcia stosunku pracy. Niepodanie danych zawartych w p. 4 c) nie powoduje żadnych konsekwencji prawnych.      

……………………………….                                                                ………………………………………………    

  (miejscowość i data)                                                         (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)        

Informacja wytworzona przez Alicja Kwaśnicka dnia 09.12.2019
Opublikowana przez Alicja Kwaśnicka dnia 09.12.2019. Odsłon 53, Wersja 6drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony