Wydawanie zaświadczeń

Miejsce załatwienia spraw:
Urząd Miejski w Wołczynie
Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych
ul. Dworcowa 1
46-250 Wołczyn
pok. nr 16 (parter Urzędu)
Tel. 77 4188 446 wew. 225
e-mail: meldunki@wolczyn.pl

 

Wydawanie zaświadczeń

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia
  • dowód osobisty lub paszport
  • w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ( tylko w przypadku, gdy właściciel nie był zameldowany w tym lokalu)

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Opłaty:

  • za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu- 17 zł  
  • za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

W przypadku zaświadczenia o ilości osób zameldowanych opłatę mnoży się przez ilość osób ( np. jeśli zameldowane są 3 osoby, to opłata wynosi 51 zł).

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w art.2 ustawy o opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.


Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

Załącznik:

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 


 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U z 2015 r., poz. 783)
Informacja wytworzona przez Anna Szymczyszyn dnia 29.03.2013
Opublikowana przez Andrzej Maliński dnia 15.01.2016. Odsłon 939, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony