Statut Szkoły - ciąg dalszy

BIBLIOTEKA SZKOLNA

                                                                                                                                                                                  §29.     

1.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)        Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2)        Zasady korzystania ze szkolnej biblioteki zawarte są w jej regulaminie.

3)        Z biblioteki mogą korzystać:

a)   uczniowie – na podstawie zapisów w dzienniku klasowym,

b)   nauczyciele i pracownicy szkoły – na podstawie dowodu osobistego,

c)   rodzice – na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego,

d)   inne osoby (absolwenci i byli pracownicy szkoły),

e)   Biblioteka może przyjąć imię zaproponowane przez uczniów szkoły.

f)     Nadzór pedagogiczny nad biblioteką szkolną pełni dyrektor szkoły (zastępca dyrektora).

4)        Dyrektor szkoły:

a)   zapewnia odpowiednie pomieszczenie na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na jej działalność.

b)   zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi normami (w przypadku gdy w bibliotece zatrudnionych jest co najmniej dwóch nauczycieli, jednemu powierza obowiązek kierowania biblioteką).

c)   wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych  oraz przekazania biblioteki, jeżeli następuje zmiana pracownika,

d)   zatwierdza regulamin biblioteki (wypożyczalni, czytelni, korzystania ze zbiorów audiowizualnych),

e)   nadaje bibliotece imię – na wniosek aktywu bibliotecznego lub samorządu szkolnego,

f)     zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy,

5)        Rada Szkoły opiniuje:

a)   wydatki szkoły na działalność biblioteki,

b)   plan pracy biblioteki,

c)   projekt innowacji zgłoszony przez nauczyciela bibliotekarza,

6)        Rada Pedagogiczna

a)   zatwierdza plan pracy biblioteki,

b)   opiniuje projekt budżetu biblioteki,

c)   analizuje stan czytelnictwa (2 razy w roku),

d)   opiniuje regulamin biblioteki,

e)   podejmuje uchwałę w sprawie innowacji zgłoszonych przez nauczyciela bibliotekarza,

7)        Nauczyciele i wychowawcy

a)   współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,

b)   współuczestniczą w edukacji samokształceniowej uczniów,

c)   znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów,

d)   współdziałają w tworzeniu warsztatu informacyjnego,

e)   współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki,

8)        Prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki.

 1.        FUNKCJE I ZADANIA BIBLIOTEKI. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA – BIBLIOTEKARZA

1)        Biblioteka szkolna:

a)   służy realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły,

b)   rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą,

c)   przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek,

d)   stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole,

e)   jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami,

f)     wspiera działalność opiekuńczo – wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym),

g)   zaspokaja potrzeby kulturalno – rekreacyjne uczniów,

h)   wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli,

i)     współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie,

2)        Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

a)   Praca pedagogiczna

     udostępnianie zbiorów,

     udzielanie informacji,

     współuczestniczenie z nauczycielami różnych przedmiotów w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,

     poradnictwo w doborze lektury,

     indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi, trudnymi itp.

     prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,

     inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,

     pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno – wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji,

     informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,

b)   Prace organizacyjno – techniczne:

     gromadzenie zbiorów,

     ewidencja i opracowanie zbiorów,

     selekcja zbiorów,

     prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki, teczki tematyczne itp.),

     prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany i sprawozdania, planowanie wydatków, statystyka czytelnictwa dzienna, miesięczna, semestralna i roczna),

     prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,

c)   Inne obowiązki i uprawnienia:

     odpowiedzialność za stan i wykorzystanie zbiorów,

     uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

     współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami,

     współpraca z rodzicami,

     współpraca z innymi bibliotekami,

     proponowanie innowacji w działalności bibliotecznej,

2.        ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

1)        Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni i czytelni

2)        Czas pracy biblioteki:

a)   biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego

b)   udostępnianie zbiorów odbywa się przez 5 godzin tygodniowo.

c)   czas otwarcia biblioteki zatwierdza na początku roku szkolnego dyrektor szkoły

3)        Zbiory

a)   biblioteka gromadzi zbiory zgodnie z programem nauczania, potrzebami uczniów klas 1-6 oraz nauczycieli

b)   rodzaje zbiorów

c)   wydawnictwa informacyjne i albumowe

d)   programy i podręczniki szkolne

e)   lektury uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów

f)     wybrane pozycje literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej

g)   czasopisma dla dzieci i młodzieży, ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli, naukowe, popularnonaukowe, społeczno – kulturalne, gazety

h)   podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli

i)     materiały audiowizualne

j)      materiały regionalne

k)   biblioteka umożliwia swoim czytelnikom wolny dostęp do półek

4)        Pracownicy

a)   w bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarz, zgodnie z obowiązującymi  przepisami (normami)

b)   biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz wyznaczony przez dyrektora szkoły (w przypadku obsady co najmniej dwu osobowej)

c)   zadania poszczególnych nauczycieli bibliotekarzy określone są w akresach ich obowiązków (planie pracy)

5)        Finansowanie wydatków

a)   podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły

b)   planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego szkoły, który opiniuje rada pedagogiczna, a następnie rada szkoły

c)   biblioteka może otrzymywać dotacje na swoją działalność od rady rodziców (komitetu rodzicielskiego) lub innych źródeł

 

Informacja wytworzona przez Jacek Karasiewicz dnia 12.11.2003
Opublikowana przez Mirosław Kelniarz dnia 12.11.2003. Odsłon 1004, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony