Leśny

 

    Podatek leśny

Przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym

 • lasy - grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna

Podmioty obowiązane do zapłaty podatku leśnego

 • właściciel lasów
 • posiadacz samoistny lasów
 • użytkownik wieczysty lasów
 • posiadacz lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie.

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem leśnym

Zgodnie z art. 6 ust. 2 i ust. 5 ustawy o podatku leśnym podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 • osoby fizyczne - informacje o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadajace osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - deklaracje na podatek leśny w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu  - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym - art. 6 ust. 6 ustawy o podatku leśnym

Stawki podatku leśnego

Podatek leśny wynosi: 

 • od 1 ha  - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy
 • dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50 % stawki określonej wyżej

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 roku, wyniosła 136,54 zł za 1 m3 (komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2009 roku, Mon.Pol.z 30.10.2009 r. nr 69, poz. 896)

Stawki podatku leśnego w Gminie Wołczyn w 2010 roku wynoszą:

 • od 1 ha - 30,0388 zł
 • dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 15,0194 zł

Zwolnienia w podatku leśnym

Zwolnienia w podatku leśnym reguluje art. 7 ustawy o podatku leśnym.

Terminy i sposoby płatności podatku leśnego

 • osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - za poszczególne miesiące do dnia 15 każdego miesiąca.

Podatek można zapłacić w banku na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołczynie:

                    BS Wołczyn  nr 40 88760009 0000 1036 2000 0001

Osoby fizyczne w poszczególnych sołectwach mogą wpłacać podatek leśny u sołtysów, którzy są inkasentami w zakresie podatków na terenie swoich sołectw. 

Co się stanie, jeżeli nie zapłacę podatku?

Podatek nie zapłacony w terminie podlega egzekucji administracyjnej.

 

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.)
 2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2009 roku ( Mon.Pol.z 2009 r. nr 69, poz. 896) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 roku)  
 3. Uchwała Nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dn. 24 września 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości 

Do pobrania:   Uchwała Nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dn. 24 września 2008 roku

Druki do pobrania

w wersji PDF:   DL-1  deklaracja na podatek leśny,

                           IL-1 informacja o lasach na terenie Gminy Wołczyn,

                           ZL-1  dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym,

                          WSP  załącznik dla współwłaścicieli

w wersji EXCEL: DL-1  deklaracja na podatek leśny,

                             IL-1 informacja o lasach na terenie Gminy Wołczyn,

                             ZL-1 dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym,

                            WSP  załącznik dla współwłaścicieli


 

 

 

Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 18.12.2009
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 18.12.2009. Odsłon 1267, Wersja 8drukuj
Wersja : lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 18  prawy
Początek strony