OGŁOSZENIE O PRZETARGU (wygasły...)

 Wołczyn, dnia 19.04.2010 r.

Numer sprawy: L. dz. 208/2010 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Wołczyński Ośrodek Kultury zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dobudowa zaplecza socjalnego do świetlicy wiejskiej w Skałągach 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 

Nazwa zamawiającego                 Wołczyński Ośrodek Kultury, ul. Opolska 2,  46-250 Wołczyn

Telefon i faks:                             77 4188 692

Adres strony internetowej            www.dom-kultury-wolczyn.eu

Godziny urzędowania:                 8 00 - 16 00 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:www.bip.wolczyn.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Wołczyński Ośrodek Kultury, ul. Opolska 2). 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia w szczególności jest:

1)      Dobudowa do istniejącego obiektu części socjalnej oraz zaplecza kuchennego. Wykończenie „pod klucz”. Powierzchnia użytkowa części dobudowanej 50 m2

2)      Zamówienie obejmuje również remont istniejącego obiektu

3)      Budowę drogi dojazdowej wraz z parkingiem o pow.1300 m2 i chodnikiem o pow. 143,8 m2

4)      Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych, 45400000-1  Roboty wykończeniowe obiektów budowlanych

5)      Przedmiot zamówienia obejmuje także kompleksową obsługę geodezyjną

6)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:  do 30 września 2010 r. 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)   posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)   posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający uzna że wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich 5 lat wykonał zamówienia o łącznej wartości minimum 1 000 000 zł w okresie jednego roku,  z zakresu budowy obiektów kubaturowych i budowy dróg (łącznie).  

3)   dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do przyjęcia obowiązków kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych (instalacje sanitarne i elektryczne, roboty drogowe).

4)   sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 tys. zł 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. 

VIII. Informacja na temat wadium:

Ustala się wadium w wysokości: 4 000 zł 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  Jedynym kryterium jest cena oferty (100%)#82 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia:    05.05.2010 r. do godz. 1200w Wołczyńskim ośrodku Kultury w Wołczynie, ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn (sekretariat) 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 05.05.2010 r. do godz. 1230 w Wołczyńskim ośrodku Kultury w Wołczynie, ul. Opolska 2

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów 

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

                                                                                       DYREKTOR

Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

 

mgr Rafał Neugebauer

 
powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Rafał Neugebauer dnia 19.04.2010
Opublikowana przez Rafał Neugebauer dnia 19.04.2010. Wygasa 05.05.2010. Odsłon 4071, Wersja 4
Początek strony