OGŁOSZENIE O PRZETARGU (wygasły...)

1) Nazwa i adres zamawiającego:
Wołczyński Ośrodek Kultury, 46-250 Wołczyn, ul. Opolska 2

2) Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie zamieszczona na stronie: www.bip.wolczyn.gmina.pl/Jednostki organizacyjne/Wołczyński Ośrodek Kultury/Przetargi
Przedmiot zamówienia:
Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Szymonkowie.

Nazwa / kod ustalone ze Wspólnego Słownika Zamówień
452000000-9 – Roboty budowlane w zakresie wnoszeni kompletnych obiektów lub ich części.
452600000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
452610004-4 – Wykonanie pokrycia i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty


4) Zamawiający nie wyraża zgodę na składanie ofert częściowych.

5) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty wariantowej.

6) Wymagany termin wykonania: 30 września 2007 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki:
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- dysponują osobą zdolną do podjęcia funkcji kierownika budowy,
Należy dołączyć do oferty kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia stwierdzającego przynależność do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 oraz 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu pokryć dachowych – minimum 2 rekomendacje.

8) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9) Kryterium oceny ofert jest cena – 100%

10) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Wołczyński Ośrodek Kultury, 46-250 Wołczyn, ul. Opolska 2, pokój nr 4 - sekretariat w terminie do 07.05.2007 r. godz. 12.00

11) Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni od upływu daty składania ofert.

12) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

14) Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.


Wołczyn, dnia 18.04.2007 r.

Dyrektor
Wołczynskiego Ośrodka Kultury

mgr Rafał Neugebauer

powrót...
Informacja wytworzona przez Rafał Neugebauer dnia 18.04.2007
Opublikowana przez Rafał Neugebauer dnia 18.04.2007. Wygasa 07.05.2007. Odsłon 769, Wersja 1
Początek strony