ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (wygasły...)

Numer sprawy: 460/2014

 

Zaproszenie do składania ofert

                Wołczyński Ośrodek Kultury zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont dachu świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Dolnej.

 I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 Nazwa zamawiającego                                Wołczyński Ośrodek Kultury

Adres zamawiającego                                  ul. Opolska 2,  46-250 Wołczyn

Telefon i faks:                                                  77 4188 692

e-mail: info@dom-kultury-wolczyn.eu

Godziny urzędowania:                                 8 00 - 16 00

 II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 3 pkt. 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych" z dnia 29 stycznia 2004 r. w formie konkursu ofert.

 III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,

Zamówienie obejmuje wykonanie remontu poszycia dachowego papowego stropodachu żelbetowego oraz drewnianego na budynku świetlicy wiejskiej.

Prace polegać mają na następujących pracach: ułożeniu papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia, wykonaniu obróbek papą termozgrzewalną ogniomurów oraz kominów, a także przemurowanie komina ponad dachem z wykonaniem tynku oraz nowej czapy.

 IV. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 V. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie należy wykonać do 15.10.2014 r.

 VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie remontu dachu w w/w technologii.  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

 VII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 VIII.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 Jedynym kryterium jest cena oferty (100%)

 IX. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 08.09.2014 r. w Wołczyńskim Ośrodku Kultury, ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn, w sekretariacie WOK.

 X. Informacje dotyczące oferty

Oferty należy składać na formularzu ofertowym. Do oferty należy dołączyć:

1.       Wykaz zrealizowanych zamówień wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zamówienia zgodnie z umową.

2.       Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru.

Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej bip.wolczyn.pl oraz stronie www.dom-kultury-wolczyn.eu

Zamawiający warunkuje rozstrzygnięcie zapytania ofertowego otrzymaniem pełnej dotacji na w/w zadania od Organizatora. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

 Załączniki:

1.       Rzut dachu

2.       Przedmiar robót

3.       Formularz oferty

4.       Wykaz zrealizowanych zamówień

5.       Projekt umowy

 

 DYREKTOR

Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

 

mgr Rafa Neugebauer 


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 29.08.2014
Opublikowana przez Rafał Neugebauer dnia 29.08.2014. Wygasa 09.09.2014. Odsłon 614, Wersja 1
Początek strony