Z A P Y T A N I E O F E R T O W E (wygasły...)

Zapytanie ofertowe


Wołczyński Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert dotyczących obsługi imprezy – Dni Wołczyna 2007.

* Kwota przeznaczona na organizację Dni Wołczyna:
Wołczyński Ośrodek Kultury oraz Urząd Miejski w Wołczynie planuje przeznaczyć z własnych środków kwotę: 20 tys. złotych

* Termin:
01 – 03.05.2007 r. – Dni Wołczyna 2007

* Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
Rafał Neugebauer
Dyrektor WOK
Wołczyński Ośrodek Kultury
tel.: 077 4188 692
w godzinach: od 8:00 do 16:00

* Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
* atrakcyjność programu artystycznego zaproponowana przez oferenta
* kwota wpłacona (zadeklarowana) na rzecz imprezy
* ilość sprzętu do obsługi imprezy oraz ceny poszczególnych produktów oferowanych podczas imprezy
* standard i poziom usług

* Miejsce i termin składania ofert:
Siedziba zamawiającego:
sekretariat Wołczyńskiego Ośrodka Kultury, pokój nr 4
ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn
Termin: 26.03.2007 do godz. 15:00

*Rozstrzygnięcie ofert:
Oferty rozstrzygnie komisja składające się z pracowników Urzędu Miejskiego w Wołczynie oraz pracowników Wołczyńskiego Ośrodka Kultury.
O wyniku konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

* Pozostałe warunki:
• Oferty składać należy wg wzoru stanowiącego załącznik do w/w zapytania. Wzór oferty można otrzymać w sekretariacie WOK, pokój nr 4 lub pobrać ze strony internetowej www.dom-kultury.wolczyn.net, www.bip.wolczyn.gmina.pl (zakładka „Jednostki organizacyjne – Wołczyński Ośrodek Kultury – Przetargi/Zapytania o cenę”)
• Zadeklarowana kwota winna być wpłacona najpóźniej 21 kwietnia 2007 r. lub do w/w daty oferent winien podpisać oświadczenie o opłaceniu za zadeklarowaną kwotę wykonawców wskazanych przez zamawiającego (organizatora Dni Wołczyna)
• Oferta winna zawierać zadeklarowaną kwotę, ilość sprzętu (parasole, ławo-stoły, namioty, rol-bar, itp.) jak również nazwy oferowanych produktów z cenami brutto za sztukę


* Uwagi
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z w/w imprezy bez podawania przyczyn tejże rezygnacji.


DYREKTOR
Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

mgr Rafał Neugebauer
powrót...
Załączniki:
wzór oferty
oferta.rtf
Informacja wytworzona przez Rafał Neugebauer dnia 08.03.2007
Opublikowana przez Rafał Neugebauer dnia 08.03.2007. Wygasa 27.03.2007. Odsłon 916, Wersja 1
Początek strony