ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY (wygasły...)

Wołczyn, dnia 10.05.2010 r. 

 L. dz. 208/2010                                                               

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY                      

Dobudowa zaplecza socjalnego do świetlicy wiejskiej w Skałągach    

          Zgodnie z dyspozycją art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego i dokonania wyboru wykonawcy zadania.

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Zamawiający uznał , że oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu a oferty nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium tj. firmie:  

Zakład Murarski Marian Sokołowski, ul. Fabryczna 20, 46-200 Kluczbork  

Zawarcie umowy może nastąpić po 14.05.2010 r.

Jednocześnie zwraca się wadium wszystkim wykonawcom z wyjątkiem wykonawcy, któremu zamawiający zamierza powierzyć wykonanie zamówienia. 

W załączeniu formularze: ZP 12 i ZP  21   

 

DYREKTOR

Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

mgr Rafał Neugebauer     

 

Do wiadomości:

  1. Spółdzielnia Rzemieślnicza, ul. Cukrownicza 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie
  2. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane, EWD Dariusz Walczak, ul. Wołczyńska 34D, Ligota Dolna 46-200 Kluczbork
  3. Zakład Murarski Marian Sokołowski, ul. Fabryczna 20, 46-200 Kluczbork

powrót...
Wersja : 1 2 
Załączniki:
ZP-12
ZP-21
Informacja wytworzona przez dnia 10.05.2010
Opublikowana przez Rafał Neugebauer dnia 10.05.2010. Wygasa 31.05.2010. Odsłon 1765, Wersja 2
Początek strony