ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (wygasły...)

Numer sprawy: 454/2014

 

Zaproszenie do składania ofert

                Wołczyński Ośrodek Kultury zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Docieplenie dachu Wołczyńskiego Ośrodka Kultury.

 I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 Nazwa zamawiającego                                Wołczyński Ośrodek Kultury

Adres zamawiającego                                  ul. Opolska 2,  46-250 Wołczyn

Telefon i faks:                                                  77 4188 692

e-mail: info@dom-kultury-wolczyn.eu

Godziny urzędowania:                                 8 00 - 16 00

 II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 3 pkt. 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych" z dnia 29 stycznia 2004 r. w formie konkursu ofert.

 III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,

Zamówienie obejmuje wykonanie docieplenia styropapą stropodachów żelbetowych na budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury (dach wysoki) nad częścią administracyjno-biurową oraz salą widowiskową.

Prace polegać mają na demontażu linek odgromowych z podstawami, zerwaniu 2 warstw papy z powierzchni dachu, wykonaniu konstrukcji drewnianej okapu i jej montażu, montaży obróbki okapowej z blachy, montażu z poziomowaniem płyt styropapy, ułożeniu papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia orz montażu odgromu.

 IV. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 V. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie należy wykonać do 15.10.2014 r.

 VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie docieplenie dachu za pomocą płyt styropapy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

 VII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 VIII.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 Jedynym kryterium jest cena oferty (100%)

 IX. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 05.09.2014 r. w Wołczyńskim Ośrodku Kultury, ul. Opolska 2, 46-250 Wołczyn, w sekretariacie WOK.

 X. Informacje dotyczące oferty

Oferty należy składać na formularzu ofertowym. Do oferty należy dołączyć:

1.       Wykaz zrealizowanych zamówień wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie zamówienia zgodnie z umową.

2.       Kosztorys ofertowy opracowany na podstawie przedmiaru.

Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej bip.wolczyn.pl oraz stronie www.dom-kultury-wolczyn.eu

Zamawiający warunkuje rozstrzygnięcie zapytania ofertowego otrzymaniem pełnej dotacji na w/w zadania od Organizatora. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

 Załączniki:

1.       Rzut dachów

2.       Rysunek konstrukcji drewnianej okapu

3.       Przedmiar robót

4.       Formularz oferty

5.       Wykaz zrealizowanych zamówień

6.       Projekt umowy

 

 

DYREKTOR

Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

mgr Rafał Neugebauer 


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Informacja wytworzona przez dnia 26.08.2014
Opublikowana przez Rafał Neugebauer dnia 26.08.2014. Wygasa 06.09.2014. Odsłon 1457, Wersja 3
Początek strony