Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze (wygasły...)

I. Nazwa jednostki:
Wołczyński Ośrodek Kultury
ul. Opolska 2
46-250 Wołczyn
tel. (077) 4188 692

II. Określenie stanowiska:
referent ds. administracyjno - organizacyjno - biurowych

III. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:
1. niezbędne
a) posiada obywatelstwo polskie,
b) posiada co najmniej wykształcenie średnie,
c) znajomość obsługi komputera i oprogramowania Microsoft Office,
d) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
2. dodatkowe:
a/ znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o działalności kulturalnej, znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów prawnych regulujących problematykę związana ze stanowiskiem,
b/ umiejętność posługiwania się przepisami prawnymi,
c/ operatywność, komunikatywność,
d/ wysoka kultura osobista,
e/ sumienność, życzliwość w pracy z petentami ,
f/ umiejętność współpracy w zespole,
g/ prawo jazdy kat. B

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta ds. administracyjno - organizacyjno - biurowych
1. obsługa sekretariatu,
2. prowadzenie dziennika placówki społeczno-kulturalnej,
3. sporządzanie umów i pism wychodzących,
4. ewidencja pism przychodzących i wychodzących,
5. pomoc w organizacji imprez kulturalnych,
6. obsługa urządzeń biurowych (komputer, ksero, fax),
7. opieka nad świetlicami wiejskimi i współpraca z ich opiekunami,

V. Dokumenty składane przez kandydatów winny zawierać:
1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. uwiarygodnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego, albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ochronie danych osobowych

VI. Dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem 'NABÓR” należy składać w Sekretariacie Wołczyńskiego Ośrodka Kultury (pokój nr 4) lub przesłać w terminie do 07 października 2005 roku na adres:
Wołczyński Ośrodek Kultury
ul. Opolska 2
46-250 Wołczyn

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Postępowanie konkursowe będzie dwuetapowe.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury.

I etap - Kwalifikacja formalna
Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane przez niego stanowisko urzędnicze.
Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem (www.bip.wolczyn.gmina.pl/ Jednostki Organizacyjne / Wołczyński Ośrodek Kultury), opublikowane na stronie internetowej WOK oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wołczyńskiego Ośrodka Kultury.

II etap – Rozmowa kwalifikacyjna pozwalająca zbadać:
- predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
- obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
- osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy,
- przebieg drogi zawodowej,
- cele zawodowe kandydata.

Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych w oparciu o jej wyniki Komisja Konkursowa przedstawi Dyrektorowi WOK wykaz imienny kandydatów na wskazane stanowiska urzędnicze wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

Z prowadzonego postępowania konkursowego zostanie sporządzony protokół.

Wszystkie osoby biorące udział w procedurze kwalifikacyjnej otrzymają pisemną informację o jej wynikach.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w terminie 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie WOK.

DYREKTOR
Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

mgr Rafał Neugebauer

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Rafał Neugebauer dnia 19.09.2005
Opublikowana przez Rafał Neugebauer dnia 19.09.2005. Wygasa 07.10.2005. Odsłon 991, Wersja 1
Początek strony