Wymiana dowodu osobistego

Wymiana dowodu osobistego z powodu : zmiany danych, zniszczenia, utraty, upływu terminu ważności

Ogólny opis

   1.  Dowód osobisty należy wymienić w przypadku :

        a)  w przypadku upływu terminu ważności

        b)  utraty lub uszkodzenia

        c) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym lub zmiany wizerunku
            twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy
            zamieszczonego w  posiadanym dowodzie osobistym w stopniu
            utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

   2.  Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się co najmniej 30 dni przed
         upływem terminu ważności.

   3.  Wniosek o wydanie dowodu osobistego z powodu jego utraty lub
         uszkodzenia należy złożyć niezwłocznie

   4.  W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, dotychczas
        posiadany dokument zostanie unieważniony po upływie 4 miesięcy od
        zdarzenia powodującego tę zmianę.

   5.  Zmiana adresu miejsca zameldowania w dotychczas posiadanym dowodzie
        osobistym nie stanowi podstawy do jego wymiany.

   6.  Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy
        na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty odbiera się w 
        organie gminy, w którym wniosek został złożony.

   7.  W imieniu osoby niepełnoletniej ubiegającej się o wydanie dowodu
        osobistego, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. Wymagana
        jest obecność dziecka przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby które
        nie ukończyły 5 lat.

   8.  Dowód osobisty wydany osobie w wieku:

        a)  do 5 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny,

        b)  5 - 13 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny,

        c)  13 - 18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, jeden z 
             rodziców lub opiekun prawny,

        d)  powyżej18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu.

   9.  Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny
        przez okres 5 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie,
        która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego
        wydania.

  10. Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego oraz
        zatrzymywanie bez podstawy prawnej cudzego dowodu osobistego podlega
        karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Ukaranie następuje w trybie
        przepisów określonych w kodeksie postępowania w sprawach o         
        wykroczenie.

 UWAGA!

Zalaminowanie, ofoliowanie lub zaklejenie dowodu osobistego w sposób trwały, uniemożliwiający jego samodzielne funkcjonowanie, należy uznać za jego uszkodzenie, co zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 4 ustawy rodzi obowiązek wymiany dokumentu.

 

Wymagane dokumenty

   1. Wypełniony formularz wniosku. 

   - wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf

   2. Dowód osobisty podlegający wymianie (do wglądu).

   3. Jedna fotografia.

   a) Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie 
       dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym
       jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,
       obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak
       aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza
       źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i
       okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami
       nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   b) Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem
       złożenia wniosku, odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych
       wątpliwości, wizerunek twarzy.

   c) Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna
       być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym 
       przeznaczonym do drukarek.

   d) Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający
       fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 610 pikseli i wielkości 
       nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniający ww. wymagania.

Przewiduje się odstępstwa dotyczące fotografii osób:

   e) Z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, które mogą dołączyć
       fotografię przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, pod warunkiem
       załączenia do wniosku oryginału orzeczenia o niepełnosprawności.

   f) Noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania
      przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni
      widoczny, pod warunkiem załączenia do wniosku zaświadczenia o
      przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej
      Polskiej.

   Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie  
   cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub
   zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem
   elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
   certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
   Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie 
   cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze 
   dowodu osobistego.

   4. Zezwolenie sądu opiekuńczego na wydanie dowodu osobistego (w przypadku
       gdy wniosek składa opiekun prawny małoletniego).

   5. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku budzą wątpliwości organ gminy
       może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego
       odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu
       małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych
       osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w
       przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

 

Sposób dostarczania dokumentów

   1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych 
       sposobów:

   a)  Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy

       Urząd Miejski w Wołczynie

       Wydział Spraw Społeczno - Obywatelskich i Obronnych

       Biuro Dowodów Osobistych pok. nr 17

       tel. (77) 4188 340 wew. 226

  b)  Przesłać drogą elektroniczną  - o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny
       podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego
       certyfikatu lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu
       Zaufanego ePUAP.

  2. W przypadku niemożności złożenia wniosku w organie gminy spowodowanej
      chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą,
     Wnioskodawca powiadamia organ, który zapewnia przyjęcie wniosku w   
      miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie      
      tego wniosku. W tej sytuacji, odbioru dowodu osobistego może dokonać  
     pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej
     czynności. Jeżeli jednak, przyczyny złożenia wniosku o wydanie dowodu
     osobistego poza siedzibą gminy okażą się nieuzasadnione, nastąpi odmowa
     przyjęcia wniosku z pouczeniem o konieczności złożenia wniosku osobiście w 
     organie gminy lub w formie dokumentu elektronicznego.

  3. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach 
     Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie       
     7 dni.

 

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

  1. Po złożeniu wniosku Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia
     wniosku.
Dowód osobisty, Decyzja o odmowie wydania dowodu
     osobistego
lub Decyzja o stwierdzeniu nieważności dowodu osobistego
     wydawana jest w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego wniosku (wraz z
     wymaganymi dokumentami). W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin
     może zostać wydłużony.

  2. Odmawia się wydanie dowodu osobistego, w przypadku gdy:

   a)  Fotografia załączona do wniosku przesłanego w postaci elektronicznej, nie   
        spełnia określonych prawnie wymogów.

   b)  Wnioskodawca złożył wniosek z naruszeniem innych przepisów ustawy o
        dowodach osobistych.

   Odmowa ma postać decyzji administracyjnej. Wydanej decyzji administracyjnej
    nadany zostanie rygor natychmiastowej wykonalności.

  3. Dowód osobisty wydany osobie w wieku:

   a)  do 5 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny,

   b)   5 - 13 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny,

   c)   13 - 18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu, jeden z
        rodziców lub opiekun prawny,

   d)  powyżej18 lat odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu.

  4. Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód zostaje
      uszkadzany fizycznie przez pracownika urzędu. Unieważniony dowód zostaje
      zwrócony Wnioskodawcy

 

 Informacje na temat przebiegu sprawy

  1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się
      z urzędem osobiście.

  2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

  3. Na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/sprawdz-
      czy-twoj-dowod-osobisty-jest-gotowy
podając numer wniosku o wydanie
     dowodu.

 

Podstawa prawna 

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr 
      167 poz. 1131, z późn. zm.).

  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w
      sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w
      sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia,
      unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212).

  3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity,
      Dz.U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.).

 

 

Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska-Florczak dnia 28.02.2013
Opublikowana przez Andrzej Maliński dnia 31.03.2015. Odsłon 664, Wersja 1drukuj
 
Początek strony