Akt notarialny

 

AKT   NOTARIALNY

 --------------------------------------------------------------------------------------------

KANCELARIA NOTARIALNA

notariusz Irena Sachta-Grosz

46-200 Kluczbork

ul. A. Mickiewicza 2A

tel.(077) 185824

Repertorium A nr 1448/97

 

                                                                  A K T    N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego ósmego lipca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku (28.07.1997) przed notariusz Ireną Sachta-Grosz w Kancelarii Notarialnej w Kluczborku ul. Mickiewicza nr 2 A stawili się:

 1. Zdzisław Wesoły, syn Józefa i Cecylii, zam, Brzezinki, Osiedle nr 1/1, gm.Wołczyn,
 2. Zdzisław Marian Siry, syn Jana i Antoniny, zam. Wołczyn, ul.Namysłowska nr 60B, obaj działający w imieniu i na rzecz Gminy Wołczyn, pierwszy jako Burmistrz, drugi jako Zastępca Burmistrza, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 1997r. o przekształceniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uchwały Zarządu Miejskiego z dnia 27 czerwca 1997r. w sprawie ustalenia treści aktu założycielskiego jednoosobowej spółki Gminy Wołczyn.

 Tożsamość stawiających notariusz ustaliła na podstawie dowodów osobistych kolejno: ad.1/DB 4780000 i AB 1698916.

 

AKT  ZAŁOŻYCIELSKI

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

                                                                          § 1.

Stawiający działający w imieniu Gminy Wołczyn oświadczają, że przekształcają przedsiębiorstwo komunalne o nazwie : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie w jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Wołczyn.

                                                                           § 2.

1.Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2.Spółka może używać skrótu firmy: PGKiM Sp. z o.o.

                                                                           § 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Wołczyn, ul. Rzeczna nr 3.

                                                                          § 4.

Założycielem Spółki jest Gmina Wołczyn.

                                                                          § 5.

1. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego  oraz ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997r., poz.43).

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.

                                                                          §  6.

Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.

 

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej,

a w szczególności:

 1. Eksploatacja i remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych.
 2. Zarząd i administracja budynków mieszkalnych.
 3. Działalność usługowa w zakresie ochrony środowiska.
 4. Wywóz nieczystości stałych i płynnych.
 5. Eksploatacja wysypiska, utylizacja odpadów komunalnych.
 6. Oczyszczanie dróg, placów, ulic i chodników w okresie całego roku.
 7. Usługi w zakresie wykonawstwa i konserwacji oznakowania pionowego i poziomego dróg.
 8. Utrzymanie czystości w nieruchomościach.
 9. Usługi budowlane.
 10. Usługi transportowo-sprzętowe i spedycyjne oraz wynajem pojazdów.
 11. Usługi remontowe maszyn, urządzeń i środków transportu.
 12. Usługi motoryzacyjne.
 13. Usługi ślusarskie i spawalnicze.
 14. Usługi pogrzebowe i utrzymanie cmentarzy.
 15. Roboty drogowe i ziemne.
 16. Zakładanie i utrzymanie terenów zielonych.
 17. Eksploatacja i utrzymanie targowisk miejskich.
 18. Utrzymanie szaletów publicznych.
 19. Usługi stolarskie.
 20. Działalność produkcyjno-usługowa w branży komunalnej, budowlanej, mieszkaniowej i wodno-kanalizacyjnej. 

Kapitał Spółki

§ 8.

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 343.000,- (trzysta czterdzieści trzy tysiące) złotych i dzieli się na 3.430 (trzy tysiące czterysta trzydzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości  100,- (sto) złotych każdy.

2.Cały kapitał zakładowy objęty został przez Gminę Wołczyn.

3.Jedyny Wspólnik Gmina Wołczyn pokrył kapitał zakładowy Spółki wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi wnosząc :

a) użytkowanie wieczyste oraz własność nieruchomości o łącznej wartości w kwocie 167.920,83 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia  83/100) złotych, szczegółowo opisane w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego aktu,

b) ruchomości o wartości łącznej w kwocie 93.558,92 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem 92/100) złotych, szczegółowo opisane w załączniku nr 2, stanowiącym integralną część niniejszego aktu,

c) ruchomości stanowiące zapasy o wartości łącznej w kwocie 68.898,31 (sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem  31/100) złotych , opisane w załączniku nr 3, stanowiącym integralną część niniejszego aktu ,

d) gotówkę w kwocie 12.621,94 (dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden 94/100) złotych.

4. Przeniesienie użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości nastąpi w terminie trzech miesięcy od daty  zarejestrowania Spółki.

§ 9.

1.Spółka wstępuje we wszystkie stosunki prawne , których podmiotem było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Wołczynie.

2.Spółka przejmuje wszelkie zobowiązania  i wierzytelności Przedsiębiorstwa  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie.

§ 10.

Zgromadzenie Wspólników  może podjąć Uchwałę o umorzeniu udziałów na zasadach przez siebie określonych. 

§ 11.

Zgromadzenie Wspólników może uchwalić dopłaty na pokrycie strat bilansowych Spółki. Terminy, wysokość oraz sposób dokonania dopłat  określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

§ 12.

1. Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć  więcej niż jeden udział .

2. Zbywanie udziałów osobom trzecim, a także obejmowanie udziałów  następuje na zasadach określonych przez Kodeks Handlowy oraz przy odpowiednim zastosowaniu rozdziału 4 ustawy  z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U.Nr 118, poz. 561).

§ 13.

Kapitał zakładowy może zostać powiększony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała ta nie powoduje zmiany umowy Spółki  o ile dotyczy powiększenia kapitału zakładowego do wysokości 300 % wartości kapitału określonego niniejszym aktem.

 

Władze Spółki

 

§ 14.

Władzami Spółki są:

1. Zarząd Spółki.

2. Rada Nadzorcza.

3. Zgromadzenie Wspólników.

 

Zarząd Spółki

 

§ 15.

1.Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków, w tym Prezesa wykonującego jednocześnie obowiązki Dyrektora Przedsiębiorstwa Spółki.

2.Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.

3.Liczbę członków określa Zgromadzenie Wspólników na wniosek Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółki.

4.Zarząd Spółki jest wybierany przez Zgromadzenie Wspólników.

5.Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników  z ważnych przyczyn.

 

§ 16.

1.Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia  Wspólników albo Rady Nadzorczej, należą  do zakresu działania Zarządu.

3.Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza Zgromadzenie  Wspólników.

4.Do dokonywania czynności w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes - Dyrektor Spółki jednoosobowo, również w przypadku spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu. Nadto do reprezentowania Spółki  w zakresie czynności nie przekraczających  zwykłego zarządu, w tym zawierania umów najmu i dzierżawy, a także innych, których wartość nie przekracza 5.000,- (pięć tysięcy) dolarów USA , gdy Prezes Zarządu takiej sprawy podjąć nie może, czynność ta podejmowana jest przy współdziałaniu dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z Prokurentem albo z pełnomocnikiem. 

5.W przypadku gdy członek Zarządu zatrudniony jest  w Spółce na podstawie umowy o pracę, przysługuje mu jedynie wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę.

§ 17.

Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki piastującymi stanowiska Dyrektora i Zastępcy Dyrektora zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej.

§ 18.

 W skład pierwszego Zarządu Spółki powołani zostają:

Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki : Mieczysław Czapliński.

Członek Zarządu : Józef Edward Januszkiewicz.

 

Rada Nadzorcza

 

§ 19.

1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej  trwa trzy lata.

2.Trzech członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, zaś dwóch członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie Spółki  z zachowaniem zasady  powszechności oraz w głosowaniu  bezpośrednim i tajnym.

3.Ustąpienie, śmierć lub inna ważna przyczyna  powodująca zmniejszenie  liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez pracowników skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory takie  zarządza Rada Nadzorcza w ciągu trzech tygodni. Jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady wybieranych przez pracowników  Uchwały Rady Nadzorczej są ważne.

4.Zasady przeprowadzenia wyborów członków Rady przez pracowników  określa regulamin  przez nich uchwalony.

§ 20.

1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona  Przewodniczącego  Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.

2.Przewodniczący Rady Nadzorczej  powołuje posiedzenia i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji  zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady  i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

§ 21.

1.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia  co najmniej raz na kwartał.

2.Przewodniczący Rady Nadzorczej  lub jego zastępca  ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki  lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 22.

1.Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich  jej członków. 2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy  składu Rady Nadzorczej.

3.Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania . Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 23.

1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki .

2.Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

a) badanie bilansu oraz rachunku zysków  i strat,

b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki  oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

c) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w  pkt. a)  i b)

d) składanie wniosków o zawieszeniu lub odwołaniu członków  Zarządu  lub całego Zarządu.

e) wyrażanie opinii o nabyciu lub zbyciu nieruchomości, a także nieruchomości mających charakter środków trwałych.

§ 24.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa  i obowiązki osobiście.

2. Wynagrodzenie dla członków  Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników .

3.Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo, może jednak delegować  swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych i kontrolnych.

 

Zgromadzenie Wspólników

 

§ 25.

1.Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki .

3.Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek Wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.

4.Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  na wniosek Rady Nadzorczej powinno nastąpić  w ciągu dwóch tygodni  od daty zgłoszenia wniosku.

5.Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników :

    1/  w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Nadzwyczajnego 

          Zgromadzenia Wspólników w przepisanym terminie,

     2/  jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym  mowa w ust. 3

           Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia  Wspólników w terminie,

           o którym mowa w ust. 4.

§ 26.

1.Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2.Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub zwołujący Zgromadzenie.

3.Rada Nadzorcza oraz Wspólnicy przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw  na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.

4.Jeżeli żądanie takie zostało zgłoszone po pierwszym ogłoszeniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

5.Zgromadzenia Wspólników  odbywają  się w siedzibie Spółki.

§ 27.

Na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne.

§ 28.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu handlowego  lub niniejsze nie stanowią inaczej.

§ 29.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza  się przy wyborach  oraz nad wnioskami  o odwołanie władz lub likwidatora Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania .

§ 30.

Zgromadzenie Wspólników uchwala swój regulamin  określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 31.

I.  Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1)rozpatrzenie i zatwierdzenie  sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,

 2)powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokrycie strat,

 3)kwitowanie Władz Spółki  z wykonania  przez nią obowiązków,

 4)zmiana przedmiotu działalności Spółki,

 5)zmiana umowy Spółki,

 6)podwyższenie  lub obniżenie kapitału zakładowego,

 7)połączenie Spółki  i przekształcenie Spółki,

 8)rozwiązanie i likwidacja Spółki,

 9)emisja obligacji,

10)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie nad nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości,

11)wyrażenie  zgody na zbycie  dla Spółki nieruchomości  lub urządzeń  służących  do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 część  wpłaconego kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałoby miejsce  przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,

12)wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy rozwiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

13)zatwierdzenie regulaminu  organizacyjnego Spółki  oraz zasad wynagradzania  pracowników Spółki,

14)powoływanie  i odwoływanie  Zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia  dla członków Zarządu,

15)podejmowanie uchwał o tworzeniu określonych funduszy oraz ustalenie  zasad gospodarowania nimi,

16)powoływanie i odwoływanie  członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem postanowień

 § 19, a także ustalenie  wynagrodzeń dla członków  Rady,

17)podejmowanie uchwał o ustanowieniu dopłat  oraz o ich zwrocie,

18)uchwalenie regulaminu Zarządu,

19)podejmowanie uchwał  w przedmiocie ustanowienia Zarządu jedno lub wieloosobowego.

II. Oprócz spraw wymienionych w ust. I uchwały  Zgromadzenia Wspólników  wymagają sprawy określone w Kodeksie handlowym.

 

Gospodarka Spółki

 

§ 32.

Organizację  przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 33.

1.Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

3.Pierwszy rok obrachunkowy Spółki zaczyna się z dniem  rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1997 r.

§ 34.

Zarząd Spółki jest zobowiązany  w ciągu czterech miesięcy  po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej oraz udostępnić Wspólnikom bilans na ostatni  dzień roku, rachunek zysków i strat  poniesionych  oraz dokładne pisemne sprawozdanie  z działalności Spółki w tym okresie.

§ 35.

1.Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na :

1)odpisy na kapitał zapasowy,

2)inwestycje,

3)odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w  Spółce,

4)dywidendę dla Wspólników,

5)inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

2.Wypłata podzielonego zysku (dywidendy) Wspólnikom) następuje  nie później niż w ciągu dwóch miesięcy  od dnia podjęcia  uchwały o podziale zysku.

§ 36.

Spółka tworzy fundusze w trybie i na zasadach  określonych  w uchwałach objętych przez Zgromadzenie Wspólników.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 37.

1.Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku „Nowa Trybuna Opolska” oraz w Monitorze Sądowym.

2.Każde ogłoszenie powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki  w miejscach dostępnych dla wszystkich  pracowników oraz przesłane  do Zarządu Miasta .

§ 38.

Koszty zawarcia umowy Spółki  i wpisu do rejestru handlowego ponosi Spółka .

§  39.

Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i Zarządowi Miasta  w dowolnej ilości egzemplarzy.

                                                                                      § 40.

Opłaty skarbowej nie pobrano zgodnie z § 69 ust.3 w związku z §62 ust.1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 136, poz.705 z późn. zm.).

§ 41.

Pobrano opłaty:

-notarialną na podstawie §1,ust.2, §2 ust.1 pkt.4 i §6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991r. z sprawie taksy notarialnej (Dz. U. Nr 33,poz.146 z późn. zm.) w kwocie 1.100,-złotych,

-podatek od towarów i usług VAT na podstawie art.18 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz.50 z późn. zm.) w wysokości 22% tj. kwotę 242,- złotych.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

 

Oryginał podpisali: Zdzisław Wesoły, Zdzisław Siry i notariusz Irena Sachta-Grosz.

 

KANCELARIA NOTARIALNA w Kluczborku ul. Mickiewicza 2A

notariusz  IRENA SACHTA-GROSZ

Repertorium A nr 1451/97

Wypis niniejszy wydaje się dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wołczynie

Pobrano opłatę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991r.

w sprawie taksy notarialnej w kwocie 45,- zł.

Kluczbork, dnia dwudziestego ósmego lipca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku (28.07.1997).

 

                                                                                                   notariusz

                                                                                             Irena Sachta-Grosz

 

Załączniki do Aktu Notarialnego

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KANCELARIA NOTARIALNA

notariusz Irena Sachta-Grosz

46-200 Kluczbork

ul. A. Mickiewicza 2A

tel.(077) 185824

 

Repertorium A nr 1582/97

 

                                                                  A K T    N O T A R I A L N Y

 

Dnia  ósmego września tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku (8.09.1997) przed notariusz

 Ireną Sachta-Grosz w Kancelarii Notarialnej w Kluczborku ul. Mickiewicza nr 2 A stawili się:

 1. Zdzisław Wesoły, syn Józefa i Cecylii, zam. Brzezinki, Osiedle nr 1/1, gm. Wołczyn,
 2. Zdzisław Marian Siry, syn Jana i Antoniny, zam. Wołczyn, ul. Namysłowska nr 60B, obaj działający w imieniu i na rzecz Gminy Wołczyn, pierwszy jako Burmistrz, drugi jako Zastępca Burmistrza, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 1997r. o przekształceniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uchwały Zarządu Miejskiego z dnia 27 czerwca 1997r. w sprawie ustalenia treści aktu założycielskiego jednoosobowej spółki Gminy Wołczyn.

 Tożsamość stawiających notariusz ustaliła na podstawie dowodów osobistych kolejno: ad.1/DB 4780000 i AB 1698916.

 

A N E K S

-          do aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonego w dniu 28 lipca 1997r. w tutejszej Kancelarii Notarialnej za nr Repertorium A 1448/97.

 

§ 1.

Stawiający zgodnie oświadczają, iż w wyżej powołanym akcie założycielskim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, dokonują następujących zmian:

1)       w § 8 ustęp 4 otrzymuje brzmienie : „W zamian za udziały niepieniężne o łącznej wartości 330.378,06 (trzysta trzydzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem 06/100) złotych wspólnik Gmina Wołczyn otrzymuje 3.304 (trzy tysiące trzysta cztery) udziały, z tym zastrzeżeniem, że brakująca wartość jednego z udziałów pokryta jest gotówką w kwocie 21,94 (dwadzieścia jeden 94/100) złotych, zaś pozostałe 126 (sto dwadzieścia sześć) udziałów pokryte są w całości gotówką.”

Dotychczasowy ustęp 4 otrzymuje oznaczenie ustępu 5.

2)       w §16 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: „Do dokonywania czynności w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes - Dyrektor Spółki jednoosobowo, również w przypadku spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu. Nadto do reprezentowania Spółki  w zakresie czynności zwykłego zarządu, w tym zawierania umów najmu i dzierżawy, a także innych, których wartość nie przekracza 5.000,- (pięć tysięcy) dolarów USA , gdy Prezes Zarządu takiej sprawy podjąć nie może, uprawniony jest samodzielnie  członek Zarządu. W sprawach przekraczających zwykły zarząd, gdy Prezes Zarządu takiej sprawy podjąć nie może, konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z Prokurentem albo z pełnomocnikiem.”

 

§ 2.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponoszą stawający.

 

§ 3.

Wypisy aktu mogą być wydawane stronom w dowolnej ilości egzemplarzy.

 

§ 4.

Pobrano opłatę notarialną na podstawie § 16 rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991r w sprawie taksy notarialnej (Dz.U. Nr 33, poz.146 z późn. zm.) w kwocie  1,- złotych .

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

 

Oryginał podpisali: Zdzisław Wesoły. Zdzisław Siry i notariusz Irena  Sachta-Grosz.

 

KANCELARIA NOTARIALNA w Kluczborku ul. Mickiewicza 2A

notariusz  Irena Sachta - Grosz

Repertorium A nr 1583/97

Wypis niniejszy wydaje się dla ------------------------------------------------------------------

Pobrano opłatę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991r.

w sprawie taksy notarialnej w kwocie 0,1 zł.

Kluczbork, dnia  ósmego września tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku (8.09.1997).

 

                                                                                           notariusz

                                                                                         Irena Sachta-Grosz

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Repertorium A nr 4604/2002

 

A K T    N O T A R I A L N Y

 Dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące drugiego roku (24.10.2002r.) notariusz Irena Sachta –Grosz prowadząca  Kancelarię Notarialną w Kluczborku przy Placu Niepodległości nr 4/1 przybyła do Urzędu Miejskiego w Wołczynie, przy ul. Dworcowej, w celu sporządzenia protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie, ul. Rzeczna nr 3 zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Opolu w Rejestrze Handlowym za nr RHB 3053.

 

 

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

 

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólnków Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Olejnik, oświadczając, iż Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, ale na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia i  porządku obrad. Nadto przedstawił porządek obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej.
 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian do umowy Spółki.
 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian do regulaminu Rady Nadzorczej.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian do regulaminu działania Zarządu.

Następnie Zgromadzenie przystąpiło do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie Bogusław Adaszyński, zamieszkały Wierzbica Dolna nr 55, gm. Wołczyn, legitymujący się dowodem osobistym AB 8202117. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, porządku obrad i  miejsca odbycia  Zgromadzenia, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał  (art. 240 i 234 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Do Komisji Skrutacyjno-Mandatowej jednomyślnie wybrano: Wacława Kołodyńskiego i Jarosławę Tomczyk.

W pkt.3 porządku obrad propozycję zmian do Aktu założycielskiego Spółki przedstawił Prezes Zarządu Spółki Mieczysław Czapliński.

UCHWAŁA NR 7/2002

Nadzwyczajnego  Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki:

Działając na podstawie postanowień § 31 pkt. I ppkt.4 i 5 Aktu założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGKiM Sp  z o.o. w Wołczynie postanawia:

Zmienić § 7 Aktu założycielskiego Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem  przedsiębiorstwa  Spółki jest wykonywanie  zadań  o charakterze  użyteczności publicznej,

 a w szczególności:

1. Usługi związane z zagospodarowywaniem terenów zielonych -  PKD 01.41.1.

2. Wyroby stolarskie i ciesielskie  dla budownictwa – PKD 20.30.1.

3. Roboty związane z rozbiórką i burzeniem, przystosowaniem terenu do plac budowlanych – PKD 45.11.1.

4. Roboty ziemne – PKD 45.11.2.

5. Roboty dekarskie – PKD  45.22.1.

6. Roboty związane z budową autostrad, dróg kołowych i szynowych – PKD 45.23.1.

7. Roboty murarskie – PKD  45.25.5.

8. Roboty budowlane specjalistyczne  pozostałe – PKD 45.25.6.

9. Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu elektrycznego – PKD  45.31.1.

10.Roboty związane z  montażem instalacji grzewczych, wentylacyjnych  i klimatyzacyjnych – PKD 45.33.1.

11.Roboty związane z montażem instalacji wodno-kanalizacyjnych – PKD 45.33.2.

12.Roboty związane z montażem instalacji gazowych – PKD 45.33.3.

13.Roboty związane ze stawianiem płotów i ogrodzeń – PKD 45.34.1.

14.Roboty tynkarskie – PKD 45.41.1.

15.Roboty związane z montażem stolarki budowlanej – PKD 45.42.1.

16.Roboty związane z wykładaniem  podłóg i ścian płytkami – PKD 45.43.1.

17.Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian, w tym tapetą, pozostałe PKD 45.43.2.

18.Roboty szklarskie – PKD 45.44.1.

19.Roboty malarskie – PKD 45.44.2.

20.Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe PKD 45.45.1.

21.Usługi w zakresie handlu hurtowego farbami, szkłem budowlanym, wyposażeniem sanitarnym oraz pozostałymi materiałami budowlanymi – PKD 51.53.2.

22.Usługi w zakresie handlu hurtowego wyrobami metalowymi, wyposażeniem hydraulicznym  i  grzejnym  - PKD 51.54.1. 

23.Usługi w zakresie handlu detalicznego drobnymi wyrobami metalowymi, farbami i szkłem – PKD 52.46.1

24.Transport drogowy towarów pojazdami  niewyspecjalizowanymi – PKD 60.24.2.

25.Usługi związane z zagospodarowaniem nieruchomości i ich sprzedażą – PKD 70.11.1. 

26.Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, świadczone na zlecenie – PKD 70.32.1. 

27.Usługi dzierżawy lub wynajmu pozostałych środków transportu lądowego bez obsługi – PKD 71.21.1. 

28.Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów – PKD 74.70.1.

29.Usługi związane ze ściekami – PKD 90.00.1.

30.Usługi w zakresie wywozu i zagospodarowywania śmieci i odpadków – PKD 90.00.2. 

31.Oczyszczanie ulic, dróg kołowych,  placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu- PKD 90.00.3.

32.Usługi pogrzebowe i pokrewne – PKD 93.03.1.”

 

W § 8  ustęp 1 otrzymuje brzmienie :

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 343.000,- (trzysta czterdzieści trzy tysiące) złotych i dzieli się na 686 (sześćset osiemdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości  500,- (pięćset) złotych każdy.”

 

W § 16 dodaje się ustęp 6 o brzmieniu :

„Dla podjęcia czynności prawnej w imieniu Spółki przekraczających dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego,  nie jest wymagana  uchwała Zgromadzenia Wspólników. Zarząd uprawniony jest do podjęcia takiej czynności na zasadach reprezentacji określonych Aktem założycielskim.”

 

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 3.430 głosów, co stanowi 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu i 100% kapitału zakładowego Spółki.

 

W pkt.4 i 5 porządku obrad sporządzono pisemny i odrębny protokół.

§ 2.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dołączając do protokołu listę obecności.

§ 3.

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.

§ 4.

Wypisy aktu mogą być wydawane Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.

§ 5.

Pobrano:

-          taksę notarialną na podstawie § 10 ust.1 pkt. 1 Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2001r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. Nr 115, poz. 1233) w kwocie 750,-złotych,

-          podatek od towarów i usług na podstawie art.2 ust.1 i art. 18 pkt.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 11, poz.50 z późn. zm.) w wysokości 22%,tj. kwotę 165,-złotych.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał podpisali : Przewodniczący Zgromadzenia  Bogusław Adaszyński i notariusz Irena Sachta- Grosz.

 

 

KANCELARIA NOTARIALNA w Kluczborku ul. Mickiewicza 2A

notariusz  Irena Sachta - Grosz

Repertorium A nr 4606/2002

Wypis niniejszy wydaje się dla Spółki.

Pobrano opłatę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2.10.2001r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej w kwocie 18,-złotych z podatkiem VAT w wysokości 22% w kwocie 3,96zl.

Kluczbork, dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące drugiego roku (24.10.2002r.).

 

                                                                                                    notariusz

                                                                                              Irena Sachta-Grosz

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Repertorium A nr 1892/2004

 

                                         A K T       N O T A R I A L N Y

Dnia dziewiętnastego maja dwa tysiące czwartego roku

(19.05.2004r.) przed notariusz Ireną Sachta-Grosz w Kanelarii

Notarialnej w Kluczborku, Plac Niepodległości nr 4, stawił się:

1.Jan Leszek Wiącek, syn Michała i Anny, zamieszkały

   Wołczyn, ul.Dzierżona nr 1 – działający w imieniu Gminy

    Wołczyn  przy ulicy Rzecznej 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

  Rejonowy Sąd Gospodarczy w Opolu za nr KRS 143744 i okazał

  aktualny odpis KRS wydany przez Sąd Rejonowy w Opolu dnia

  14 stycznia 2004 roku.

Stawający jest notariusz osobiście znany.

 

                             P R O T O K Ó Ł     

            NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

           

                                                 § 1.

 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z

Siedzibą w Wołczynie otworzył Jan Leszek Wiącek, oświadczając, iż

Gmina Wołczyn którą reprezentuje jako Burmistrz jest jedynym

Wspólnikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie i na

Nadzwyczajnym Zgromadzeniu, które odbywa się bez formalnego

zwołania, reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a

Wspólnik nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, porządku

obrad i miejsca Zgromadzenia. Porządek obrad obejmuje podjęcie

Uchwały w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z dnia 28 lipca

1997 roku, sporządzonego aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej

w Kluczborku przed notariusz Ireną Sachta-Grosz za nr Rep.A 1448/97.

 

 W wyniku zmian do ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce

 komunalnej  (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz.43, z późn. zm.) wprowadzonych

 ustawą z dnia 17 października 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 199,

 poz.1937) oraz potrzeba zmiany Aktu założycielskiego Spółki wynikająca

 z dotychczasowych doświadczeń z okresu funkcjonowania Spółki,

 uwzględniając wnioski w tej sprawie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

jedyny Wspólnik wykonujący na podstwie art.156 Kodeksu Spółek

Handlowych uprawnienia Zgromadzenia Wspólników podejmuje

uchwałę o następującej treści : 

 

                          UCHWAŁA NR 4/2004

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą  w Wołczynie w sprawie zmiany Aktu

założycielskiego Spółki:

 

Działając na podstawie  postanowień § 31 pkt.1 ppkt.4 i 5  Aktu

założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGKiM

Sp z o.o. postanawia :

W § 7 dodaje się pkt.33. o brzmieniu następującym :

„33. Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości

 o charakterze mieszkalnym na własny rachunek.

 

W § 15  ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

 „4. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

W § 16 ustęp 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Jeśli Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków, do

 reprezentowania Spółki w zakresie czynności zwykłego zarządu, w tym

 zawierania umów najmu i dzierżawy, a także innych, których wartość

 nie przekracza równowartości 5.000,-(pięć tysięcy) EURO,gdy Prezes

 Zarządu takiej sprawy podjąć nie może, uprawniony jest samodzielnie

 każdy członek Zarządu.”

 

W § 23 w ust.2  pkt. e) otrzymuje brzmienie  :

„e) wyrażanie opinii o nabyciu lub zbyciu nieruchomości.”

 

W § 25 przed ust.1 dodaje się ust. 1a :

„1a. Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Wołczyna.”

 

W § 31 ust.14 otrzymuje brzmienie :

„14. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu.”

 

 § 37  otrzymuje brzmienie :

„1.Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i

Gospodarczym.

2.Każde ogłoszenie powinno być ponadto wywieszone w siedzibie

 przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich

 pracowników oraz przesłane Zgromadzeniu Wspólników.”

 

Za przyjęciem uchwały oddano 686 głosów, co stanowi 100% głosów

obecnych na Zgromadzeniu i 100% kapitału zakładowego Spółki.

                                         § 2.

Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięto Nadzwyczajne

Zgromadzenie Wspólników.

                                              §3.

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.

                                              §4.

Wypisy aktu mogą być wydawane Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.

                                              §5.

Pobrano:

-taksę notarialną na podstawie § 10 ust.1 pkt.1 Ministra

  Sprawiedliwości z dnia 2 października 2001r. zmieniającego

  Rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej (Dz.U. Nr 115, poz. 1233)

  w kwocie 750,- złotych z podatkiem VAT w wysokości 22% tj. kwotę

  165,- złotych.

Akt ten odcytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał podpisali: stawający i notariusz Irena Sachta-Grosz.

KANCELARIA NOTARIALNA w Kluczborku
Notariusz Irena  Sachta-Grosz
Repertorium A nr 1895/2004

Wypis niniejszy wydaje się dla Spółki

                                                                                                                              

Pobrano taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z

Dnia 2.10.2001r. zminiającego rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej

w kwocie 18,- złotych z podatkiem VAT w wysokości 22% w kwocie 3,96zł.

Kluczbork, dnia dziewiętnastego maja dwa tysiące czwartego roku (19.05.2004r.).

     

                                                                                notariusz

                                                                              Irena Sachta-Grosz

                                         

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Repertorium A nr 812 /2005
A K T  N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego czwartego marca dwa tysiące piątego roku (24.03.2005r.) przed notariusz Ireną Sachtą-Grosz w Kancelarii Notarialnej w Kluczborku, P{lac Niepodległości nr 4, stawił się :

 1. Jan Leszek Wiącek, syn Michała i Anny, zamieszkały Wołczyn, ul. Dzierżona nr 1- działający w imieniu Gminy Wołczyn jako Burmistrz, na podstawie zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołczynie z dnia 19 listopada 2002r. wydanego na podstawie art.22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze Burmistrza oraz wyciągu z protokołu przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 listopada 2002r. o objęciu obowiązków Burmistrza w celu odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie przy ulicy Rzecznej nr 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Opolu za nr KRS 143744 i okazał aktualny odpis KRS wydany przez Sąd Rejonowy w Opolu dnia 16 grudnia 2004 roku.

  Stawający jest notariusz osobiście znany.

   

  PROTOKÓŁ

  NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW I
  OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU NOWYCH UDZIAŁÓW

   

§1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie otworzył Jan Leszek Wiącek, oświadczając, iż Gmina Wołczyn którą reprezentuje jako Burmistrz jest jedynym Wspólnikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie i na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu, które odbywa się bez formalnego zwołania, reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a Wspólnik nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, porządku obrad i miejsca Zgromadzenia. Porządek obrad obejmuje podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Aktu założycielskiego Spółki z dnia 28 lipca 1997 roku, sporządzonego aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Kluczborku przed notariusz Ireną Sachta-Grosz za nr Rep.A 1448/97.

Wspólnik wykonujący na podstawie art.156 Kodeksu Spółek Handlowych uprawnienia Zgromadzenia Wspólników podejmuje uchwałę o następującej treści:

 

U c h w a ł a Nr 1/2005

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Aktu założycielskiego Spółki:

Działając na podstawie postanowień § 31 pkt. 1 ppkt.5 i 6 Aktu założycielskiegod Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGKiM Sp. z o.o. postanawia:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 13.000,- (trzynaście tysięcy) złotych dzielący się na 26 (dwadzieścia sześć) udziałów o wartości po 500,- (pięćset) złotych każdy.

2. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego łączna wartość tego kapitału wynosi 356.000,- (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych i dzieli się na 712,- (siedemset dwanaście) udziałów o wartości po 500,- (pięćset) złotych każdy.

3. Gmina Wołczyn obejmuje 26 nowo powstałych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i pokrywa je aportem w postaci oddania w użytkowanie wieczyste stanowiącej własność Gminy Wołczyn położonej w Wołczynie działki gruntu nr 605/38 (sześćset pięć łamane przez trzydzieści osiem) z karty mapy 8 obszaru 0,0452ha (cztery ary i pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe) oraz przeniesienia własności znajdującego się na niej budynku gospodarczego o powierzchni 63,00m2 (sześćdziesiąt trzy metry kwadratowe), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr 41076 (czterdzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt sześć) o wartości 13.000,-(trzynaście tysięcy) złotych.

4. Zmienia się Akt założycielski Spółki w ten sposób, że:

a) § 8 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 356.000,-(trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych i dzieli się na 712 (siedemset dwanaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500,-(pięćset) złotych każdy”.

b) w § 8 pkt.3 ppkt. a) otrzymuje brzmienie:

„użytkownie wieczyste oraz własność nieruchomości o łącznej wartości 180.920,83 złotych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego aktu,”

c) w § 8 skreśla się pkt.4.

d) w § 13 skreśla się kropkę na końcu zdania i dodaje wyrazy:

„o ile podwyższenie kapitału nastąpi do 2015 roku.”

Za przyjęciem uchwały oddano 686 głosów, co stanowi 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu i 100% kapitału zakładowego Spółki.

Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięto Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

§ 2.

Jan Leszek Wiącek działający w imieniu Gminy Wołczyn oświadcza, iż na zasadach Aktu założycielskiego Spółki z dnia 28 lipca 1997 roku Gmina Wołczyn obejmuje 26 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie.

§ 3.

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.

§ 4.

Wypisy z aktu mogą być wydawane Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.

§ 5.

Pobrano:

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art.1, art.7 pkt.9 w wysokości 0,5% tj. kwotę 65,-złotych,

- taksę notarialną na podstawie § 1, §2, § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564) w kwocie 750,- złotych z podatkiem VAT w wysokości 22% tj. kwotę 165,- złotych.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał podpisali: stawający i notariusz Irena Sachta-Grosz.

KANCELARIA NOTARIALNA w Kluczborku

notariusz Irena Sachta – Grosz

Repertorium A nr 814/2005

Wypis niniejszy wydaje się dla

PGKiM z siedzibą w Wołczynie

Pobrano taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. W sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 12,- złotych z podatkiem VAT w wysokości 22% w kwocie 2,64zł.

Kluczbork, dnia dwudziestego czwartego marca dwa tysiące piątego roku (24.03.2005r.).

notariusz

Irena Sachta-Grosz

 

Repertorium A nr 353/2006          

AKT  NOTARIALNY

Dnia dziesiątego lutego dwa tysiące szóstego roku  (10.02.2006r.)

przed notariusz Irena Sachta-Grosz w Kancelarii Notarialnej w

Kluczborku, Plac Niepodległości nr 4, stawił się :------------------------------

Jan Leszek Wiącek, syn Michała i Anny, zamieszkały Wołczyn,

ul.Dzierżona nr 1 - działający w imieniu Gminy Wołczyn jako

Burmistrz,  na podstawie zaświadczenia Miejskiej Komisji

Wyborczej w Wołczynie z dnia 19 listopada2002r. wydanego

na podstawie art.22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o

bezpośrednim wyborze Burmistrza oraz wyciągu z protokołu

przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 listopada 2002r.

o objęciu obowiązków Burmistrza w celu odbycia Nadzwyczajnego

Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie

przy ulicy Rzecznej nr 3,wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Opolu

za nr KRS 000143744 i okazał  aktualny odpis KRS wydany przez

Sąd Rejonowy w Opolu.-----------------------------------------------------------

Stawający jest notariusz osobiście znany.------------------------------------------------

                      PROTOKÓŁ

        NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  I

           OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU NOWYCH UDZIAŁÓW

                                                   § 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Wołczynie otworzył Jan Leszek Wiącek , oświadczając, iż

Gmina Wołczyn którą reprezentuje jako Burmistrz jest jedynym

Wspólnikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółki ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie i na

Nadzwyczajnym Zgromadzeniu, które odbywa się bez formalnego

zwołania, reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a

Wspólnik nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, porządku

obrad i miejsca Zgromadzenia. Porządek obrad obejmuje podjęcie

Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz

zmiany Aktu założycielskiego Spółki z dnia 28 lipca

1997 roku, sporządzonego aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej

w Kluczborku przed notariusz  Ireną Sachta-Grosz za nr Rep.A

1448/97.--------------------------------------------------------------------------------------

Wspólnik wykonujący na podstawie art.156 Kodeksu Spółek

Handlowych uprawnienia Zgromadzenia Wspólników podejmuje

Uchwałę o następującej treści:-----------------------------------------------------------

                                   UCHWAŁA NR 1/2006

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością  z siedzibą w Wołczynie w sprawie: --------------------------

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Aktu założycielskiego Spółki.-------------------------------------------------

Działając na podstawie postanowień § 31 pkt.1 ppkt. 5 i 6 Aktu założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGKiM Sp. z o.o. postanawia :----------

1.      Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 45.000,- (czterdzieści

pięć tysięcy ) złotych dzielących się na 90 (dziewięćdziesiąt) udziałów o

wartości po 500,- (pięćset) złotych każdy.------------------------------------------

2.      W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego łączna wartość tego

Kapitału wynosi 401.000,- (czterysta jeden tysięcy) złotych i dzieli się na

802,- (osiemset dwa) udziały o wartości po 500,- (pięćset) złotych

każdy.-----------------------------------------------------------------------------------

3.      Gmina Wołczyn  obejmuje 90 (dziewięćdziesiąt) nowo powstałych

udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pokrywa je

aportem w postaci prawa własności nieruchomości składających się z

działek :--------------------------------------------------------------------------------

- nr 605/41 (sześćset pięć łamane przez czterdzieści jeden ) obszaru

0,0384 ha (trzy ary i osiemdziesiąt cztery metry kwadratowe), dla

której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi

księgę wieczystą Kw. Nr 73385 (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta

osiemdziesiąt pięć) o wartości 14.300,- (czternaście tysięcy trzysta)

złotych,--------------------------------------------------------------------------------

- nr 605/42 (sześćset pięć łamane przez czterdzieści dwa) obszaru

0.0514 ha (pięć arów i czternaście metrów kwadratowych ), dla której

to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę

wieczystą Kw. Nr 73386 (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta

osiemdziesiąt sześć) o wartości 18.500,- (osiemnaście tysięcy pięćset

złotych,---------------------------------------------------------------------------------

- nr 605/43 (sześćset pięć łamane przez czterdzieści trzy ) z karty

mapy 8, obszaru 0,071ha (jeden ar i siedemdziesiąt jeden metrów

kwadratowych) dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w

Kluczborku prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr 73387 (siedemdziesiąt

trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem ) o wartości 12.100,-

(dwanaście tysięcy sto ) złotych,-------------------------------------------------

oraz gotówką w kwocie 100,- (sto) złotych.------------------------------------

4.      Zmienia się Akt założycielski Spółki w ten sposób,że :-------------------

a)      § 8 pkt.1 otrzymuje brzmienie:-------------------------------------------------

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 401.000,- (czterysta jeden tysięcy)

złotych i dzieli się na 802 (osiemset dwa) równe i niepodzielne udziału o

wartości 500,- (pięćset) złotych każdy".-----------------------------------------

b)      w § 8 pkt.3 ppkt..a) otrzymuje brzmienie:-----------------------------------

użytkowanie wieczyste oraz własność nieruchomości o łącznej wartości

230.820,83 złotych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1,

stanowiącym integralną część niniejszego aktu, ‘'---------------------------

 

     Za przyjęciem uchwały oddano 712 głosów, co stanowi 100%

głosów obecnych na Zgromadzeniu i 100 % kapitału zakładowego Spółki.

Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięto Nadzwyczajne

Zgromadzenie Wspólników.-----------------------------------------------------------------

                                                    § 2

Jan Leszek Wiącek działający w imieniu Gminy Wołczyn oświadcza, iż

na zasadach Aktu założycielskiego Spółki z dnia 28 lipca 1997 roku

Gmina Wołczyn obejmuje 90 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie. ----------------------------------------------

                                                  § 3.

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-------------------------------------------------

                                                    § 4.

 Wypisy aktu mogą być wydawane Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.

                                                         § 5.

Pobrano :--------------------------------------------------------------------------------------------

- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art.1, art.7

pkt. 9 w wysokości 0,5% tj.kwotę 225,- złotych,----------------------------------------------

- taksę notarialną na podstawie § 1,§ 2, § 9 ust.2rozporządzenia

Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek  taksy

notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ) w kwocie 800,- złotych z podatkiem VAT w wysokości 22% tj.kwotę 176,- złotych.

            Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał podpisali : stawający i notariusz Irena Sachta-Grosz.

Kancelaria Notarialna w Kluczborku

Notariusz Irena Sachta - Grosz

Repertorium A nr  612/2006

Wypis niniejszy wydaje się dla

                         Spółki

Pobrano taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra

Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek   taksy notarialnej w kwocie 12,- złotych z podatekiem VAT w wysokości 22% w kwocie 2,64zł..-----------------

Kluczbork, dnia szóstego marca dwa tysiące szóstego roku (06.03.2006r.).

 

                                                                                                           notariusz

                                                                                                      Irena Sachta - Grosz

Repertorium A nr 3806/2012          

AKT  NOTARIALNY

Dnia szóstego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (06-12-2012r.)

przed notariusz Irena Sachta-Grosz w Kancelarii Notarialnej w

Kluczborku, Plac Niepodległości nr 4, stawił się :------------------------------

Jan Leszek Wiącek, syn Michała i Anny, zamieszkały Wołczyn,

ul.Dzierżona nr 1 - działający w imieniu Gminy Wołczyn jako

Burmistrz, którego uprawnienia do działania w imieniu Gminy

notariusz ustaliła na podstawie zaświadczenia Miejskiej Komisji

Wyborczej w Wołczynie z dnia 6 grudnia 2010r. wydanego

na podstawie art.22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o

bezpośrednim wyborze Burmistrza oraz wyciągu z protokołu Nr

II/2010 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 6

grudnia 2010r. o objęciu obowiązków Burmistrza,---------------------------

w celu odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie przy ulicy

Rzecznej nr 3,wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Opolu

za nr KRS 000143744, którego odpis aktualny z rejestru

przedsiębiorców został okazany.-----------------------------------------------------------

Stawający jest notariusz osobiście znany.------------------------------------------------

                      PROTOKÓŁ

        NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

                                                   § 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Wołczynie otworzył Jan Leszek Wiącek , oświadczając, iż

Gmina Wołczyn którą reprezentuje jako Burmistrz jest jedynym

Wspólnikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie i na

Nadzwyczajnym Zgromadzeniu, które odbywa się bez formalnego

zwołania, reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a

Wspólnik nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, porządku

obrad i miejsca Zgromadzenia. Porządek obrad obejmuje podjęcie

Uchwały w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z dnia 28 lipca

1997 roku, sporządzonego aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej

w Kluczborku przed notariusz  Ireną Sachta-Grosz za nr Rep.A

1448/97.--------------------------------------------------------------------------------------

Jedyny Wspólnik wykonujący na podstawie art.156 Kodeksu Spółek

Handlowych uprawnienia Zgromadzenia Wspólników podejmuje

Uchwałę o następującej treści:-----------------------------------------------------------

                                   UCHWAŁA NR 7/2012

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością  z siedzibą w Wołczynie w sprawie: --------------------------

zmiany Aktu założycielskiego Spółki.-------------------------------------------------

Działając na podstawie postanowień art.255 Ksh oraz § 31 pkt. 1

ppkt. 4 i 5 Aktu założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie

Wspólników PGKiM Sp. z o.o. postanawia :-------------------------------------------

Zmienić § 7 Aktu założycielskiego Spółki nadać mu następujące

brzmienie :------------------------------------------------------------------------------------

„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest :--------------------------------------------

1.      PKD 16.22.Z - Produkcja gotowych parkietów podłogowych ----------------

2.      PKD 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa --------------------------------------------------------------------------

3.      PKD 27.52.Z - Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

4.      PKD 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków-------------------------

5.      PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne------------------

6.      PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych ----------------------------

7.      PKD 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne -----

8.      PKD 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 

9.      PKD 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami -------------------------------------

10.  PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ------------------------------------------------------------

11.  PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad ------------------

12.  PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej ------------------------------------------------------------------------------

13.  PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli -------------------

14.  PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych  -------------------------------------------------------------------------

15.  PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ---------------------------------------------------------------

16.  PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej------

17.  PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane ------------------------------

18.  PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych ------------------

19.  PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę ------------------------------

20.  PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych  ------------------------

21.  PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ------------------------------------------------------

22.  PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych------------

23.  PKD 43.31.Z - Tynkowanie ---------------------------------------------------------

24.  PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej ---------------------------------

25.  PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian----------

26.  PKD 43.34.Z - Malowanie i szklenie ---------------------------------------------

27.  PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych ------------------------------------------------------------------

28.  PKD 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych --------------

29.  PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane ------------------------------------------------------------------

30.  PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego ---------------------------------------------------------

31.  PKD 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego------------------------

32.  PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach -------------------------------------------------

33.  PKD 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach----------------------------

34.  PKD 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ------------------------------------------------------

35.  PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ------------------------------------

36.  PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów --------------------------------------

37.  PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----------------------------------------------------------------------

38.  PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----

39.  PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,

      z wyłączeniem motocykli ---------------------------------------

40.  PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane -----------------------------

41.  PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach --------------------------------------------------------------------------

42.  PKD 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych ------------------------------------------------------------------------

43.  PKD 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych--------------------------------------------------------------------------

44.  PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie ------------------------------------------------

45.  PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni ------------------------------------------------------------------------

46.  PKD 96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna ." --------------------------------

Za przyjęciem uchwały oddano 802 głosy, co stanowi 100% głosów

obecnych na Zgromadzeniu i 100% kapitału zakładowego Spółki.---------------------

                                                    § 2.

Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięto Nadzwyczajne

Zgromadzenie Wspólników.-----------------------------------------------------------------

                                                    § 3.

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-------------------------------------------------

                                                    § 4.

Wypisy aktu mogą być wydawane Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.

                                                         § 5.

Pobrano taksę notarialną na podstawie § 9 ust.1 pkt.1 rozporządzenia

Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie taksy

notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie 750,00zł

oraz podatek VAT w wysokości 23% tj.kwotę 172,50zł.

            Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Kancelaria Notarialna w Kluczborku

notariusz Irena Sachta-Grosz

Repertorium A nr 3807/2012

Wypis niniejszy wydaje się dla

                         Spółki

 

Pobrano taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra

Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie taksy notarialnej w kwocie 24,00

zł oraz podatek VAT w wysokości 23% w kwocie 5,52zł.

Kluczbork, dnia szóstego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (06-12-2012r.)

 

                                                                                      NOTARIUSZ

                                                                                    Irena Sachta-Grosz

 

 

 

 


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEKST JEDNOLITY

AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 6 grudnia 2012r.


§ 1.

Stawający działający w imieniu Gminy Wołczyn oświadczają, że przekształcają przedsiębiorstwo komunalne o nazwie : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie w jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Wołczyn. -----------------

§ 2.

 1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. --------------

 2. Spółka może używać skrótu firmy: PGKiM Sp. z o.o. ---------------------

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Wołczyn, ul. Rzeczna nr 3. ---------------------

§ 4.

Założycielem Spółki jest Gmina Wołczyn. -------------------------------------

§ 5.

 1. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego oraz ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.Nr 9 z 1997r., poz.43). -----------------------------------------------------------------

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy wymienione w ust. 1. ------------------------------------------------

§ 6.

Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. -----------


Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 7.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest :------------------------------------

1.      PKD 16.22.Z - Produkcja gotowych parkietów podłogowych ----------------

2.      PKD 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa --------------------------------------------------------------------------

3.      PKD 27.52.Z - Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

4.      PKD 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków-------------------------

5.      PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne------------------

6.      PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych ----------------------------

7.      PKD 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne -----

8.      PKD 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 

9.      PKD 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami -------------------------------------

10.  PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ------------------------------------------------------------

11.  PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad ------------------

12.  PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej ------------------------------------------------------------------------------

13.  PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli -------------------

14.  PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych  -------------------------------------------------------------------------

15.  PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ---------------------------------------------------------------

16.  PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej------

17.  PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane ------------------------------

18.  PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych ------------------

19.  PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę ------------------------------

20.  PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych  ------------------------

21.  PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ------------------------------------------------------

22.  PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych------------

23.  PKD 43.31.Z - Tynkowanie ---------------------------------------------------------

24.  PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej ---------------------------------

25.  PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian----------

26.  PKD 43.34.Z - Malowanie i szklenie ---------------------------------------------

27.  PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych ------------------------------------------------------------------

28.  PKD 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych --------------

29.  PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane ------------------------------------------------------------------

30.  PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego ---------------------------------------------------------

31.  PKD 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego------------------------

32.  PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach -------------------------------------------------

33.  PKD 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach----------------------------

34.  PKD 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ------------------------------------------------------

35.  PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ------------------------------------

36.  PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów --------------------------------------

37.  PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----------------------------------------------------------------------

38.  PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----

39.  PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ---------------------------------------

40.  PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane -----------------------------

41.  PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach --------------------------------------------------------------------------

42.  PKD 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych ------------------------------------------------------------------------

43.  PKD 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych--------------------------------------------------------------------------

44.  PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie ------------------------------------------------

45.  PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni ------------------------------------------------------------------------

46.  PKD 96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna --------------------------------

 Kapitał Spółki

§ 8.

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 401.000,- (czterysta jeden tysięcy) złotych i dzieli się na 802 (osiemset dwa) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500,- (pięćset) złotych każdy.” ------------------------------------------------------

 2. Cały kapitał zakładowy objęty został przez Gminę Wołczyn. -----------

 3. Jedyny Wspólnik Gmina Wołczyn pokrył kapitał zakładowy Spółki wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi wnosząc : ---------------

  a) użytkowanie wieczyste oraz własność nieruchomości o łącznej wartości w kwocie 225.820,83(dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dwadzieścia 83/100) złotych, szczegółowo opisane w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego aktu,---

  b) ruchomości o wartości łącznej w kwocie 93.558,92 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem 92/100) złotych, szczegółowo opisane w załączniku nr 2, stanowiącym integralną część niniejszego aktu, ------------------------------------------------------------------------

  c)ruchomości stanowiące zapasy o wartości łącznej w kwocie 68.898,31 (sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem 31/100) złotych , opisane w załączniku nr 3, stanowiącym integralną część niniejszego aktu , --------------------------------------------------------

d)gotówkę w kwocie 12.721,94 (dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden 94/100) złotych. ------------------------------------------------

4.(skreślono) –.-----------------------------------------------------

 1. 5.Przeniesienie użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości nastąpi w terminie trzech miesięcy od daty zarejestrowania Spółki.

§ 9.

 1. 1.Spółka wstępuje we wszystkie stosunki prawne , których podmiotem było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie. -----------------------------------------------------------------------

  2.Spółka przejmuje wszelkie zobowiązania i wierzytelności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie.

§ 10.

Zgromadzenie Wspólników może podjąć Uchwałę o umorzeniu udziałów na zasadach przez siebie określonych. ----------------------------------------

§ 11.

Zgromadzenie Wspólników może uchwalić dopłaty na pokrycie strat bilansowych Spółki. Terminy, wysokość oraz sposób dokonania dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. ---------------------------------

§ 12.

 1. 1.Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział . --------------------------------------------------------------------

  2.Zbywanie udziałów osobom trzecim, a także obejmowanie udziałów następuje na zasadach określonych przez Kodeks Handlowy oraz przy odpowiednim zastosowaniu rozdziału 4 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U.Nr 118, poz. 561). ---------------------------------------------------------------

§ 13.

Kapitał zakładowy może zostać powiększony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała ta nie powoduje zmiany umowy Spółki o ile dotyczy powiększenia kapitału zakładowego do wysokości 300 % wartości kapitału określonego niniejszym aktem,o ile podwyższenie kapitału nastąpi do 2015 roku -------------------


Władze Spółki

§ 14.

Władzami Spółki są: ------------------------------------------------------------

 1. 1.Zarząd Spółki. -----------------------------------------------------------------

  2.Rada Nadzorcza. ---------------------------------------------------------------

  3.Zgromadzenie Wspólników. --------------------------------------------------
Zarząd Spółki

§ 15.

 1. 1.Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków, w tym Prezesa wykonującego jednocześnie obowiązki Dyrektora Przedsiębiorstwa Spółki. ------------------------------------------------------

  2.Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony. ---------------------------

  3.Liczbę członków określa Zgromadzenie Wspólników na wniosek Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółki. -----------------------------------------------

  4.Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. --------

  5.Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników z ważnych przyczyn.--------------------------

§ 16.

 1. 1.Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -------------------------------------------------

  2.Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników albo Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. -------------------------------------------------------------------------

  3.Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.---------------------------------------------------------------------

  4.Do dokonywania czynności w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes - Dyrektor Spółki jednoosobowo również w przypadku spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu. Jeśli Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków, do reprezentowania Spółki w zakresie czynności zwykłego zarządu, w tym zawierania umów najmu i dzierżawy, a także innych, których wartość nie przekracza równowartości 5.000,- (pięć tysięcy) EURO, gdy Prezes Zarządu takiej sprawy podjąć nie może, uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu. ---------------------

  5.W przypadku gdy członek Zarządu zatrudniony jest w Spółce na podstawie umowy o pracę, przysługuje mu jedynie wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę. --------------------------------------------

  6.Dla podjęcia czynności prawnej w imieniu Spółki przekraczających dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego, nie jest wymagana uchwała Zgromadzenia Wspólników. Zarząd uprawniony jest do podjęcia takiej czynności na zasadach reprezentacji określonych Aktem założycielskim.” -------------------------------------------------------------

§ 17.

Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki piastującymi stanowiska Dyrektora i Zastępcy Dyrektora zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------

§ 18.

W skład pierwszego Zarządu Spółki powołani zostają: ---------------------

1.Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki : Mieczysław Czapliński. -------------

2.Członek Zarządu : Józef Edward Januszkiewicz.--------------------------


Rada Nadzorcza

§ 19.

 1. 1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----------------------------------------------------

  2.Trzech członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, zaś dwóch członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie Spółki z zachowaniem zasady powszechności oraz w głosowaniu bezpośrednim i tajnym. ------------------------------------

  3.Ustąpienie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez pracowników skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory takie zarządza Rada Nadzorcza w ciągu trzech tygodni. Jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady wybieranych przez pracowników Uchwały Rady Nadzorczej są ważne. ------------------------------------

  4.Zasady przeprowadzenia wyborów członków Rady przez pracowników określa regulamin przez nich uchwalony. ---------------------------------

§ 20.

 1. 1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.

  2.Przewodniczący Rady Nadzorczej powołuje posiedzenia i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. ------------------------------

§ 21.

 1. 1.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----

  2.Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. ----------

§ 22.

 1. 1.Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków. ---------------------------------------

  2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. -----------

  3.Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania . Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników. --------------------------------------------------

§ 23.

 1. 1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki . -----

  2.Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -------------------------

 1. a)badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, -----------------------

  b)badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, ----------------------------------

  3.Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych i kontrolnych. -------------------Zgromadzenie Wspólników

§ 25.

 1. 1.Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. –

1a.Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Wołczyna.---------

2.Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki . ---------

3.Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek Wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------

4.Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -------------------------------------------------------------------------

5.Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników : --------------------

1/ w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Nadzwyczajnego

Zgromadzenia Wspólników w przepisanym terminie, ---------------

2/ jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3

Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie,

o którym mowa w ust. 4. ------------------------------------------------

§ 26.

1.Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. --------------------------------------

2.Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub zwołujący Zgromadzenie. ---

3.Rada Nadzorcza oraz Wspólnicy przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. -----------

4.Jeżeli żądanie takie zostało zgłoszone po pierwszym ogłoszeniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-------

5.Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. ----------

§ 27.

Na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne. -----------------------------------------------------------------

§ 28.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu handlowego lub niniejsze nie stanowią inaczej. ------------------------------------------------------------------

§ 29.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie władz lub likwidatora Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania . --------------------------

§ 30.

Zgromadzenie Wspólników uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. ------------------------------------------

§ 31.

 1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: ----------------------

  1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, ------------------------------

 1. 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokrycie strat, -------------

  3)kwitowanie Władz Spółki z wykonania przez nią obowiązków, --------

  4) zmiana przedmiotu działalności Spółki, ------------------------------------

  5) zmiana umowy Spółki, --------------------------------------------------------

  6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -------------------

  7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -------------------------------

  8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, ---------------------------------------------

  9) emisja obligacji, ----------------------------------------------------------------

  10)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie nad nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości, ---------------------------

  11)wyrażenie zgody na zbycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 część wpłaconego kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki, --------------------

  12)wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy rozwiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -------------------------------------------------------------------------

  13)zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki, ---------------------------------------

  14)ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, ---------------------------------------------------------

  15)podejmowanie uchwał o tworzeniu określonych funduszy oraz ustalenie zasad gospodarowania nimi, -------------------------------------

  16)powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem postanowień § 19, a także ustalenie wynagrodzeń dla członków Rady, -

  17)podejmowanie uchwał o ustanowieniu dopłat oraz o ich zwrocie, ---

  18)chwalenie regulaminu Zarządu, ------------------------------------------

  19)podejmowanie uchwał w przedmiocie ustanowienia Zarządu jedno lub wieloosobowego. ------------------------------------------------------------

II. Oprócz spraw wymienionych w ust. I uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie handlowym. -------


Gospodarka Spółki

§ 32.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. ------------------------------------------------------------------------

§ 33.

1.Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. --

2.Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----------------

3.Pierwszy rok obrachunkowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1997 r. --------------------------------------

§ 34.

Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej oraz udostępnić Wspólnikom bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat poniesionych oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----------------------------------------------------------

§ 35.

1.Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na : -------

1)odpisy na kapitał zapasowy, -----------------------------------------------

2)inwestycje, --------------------------------------------------------------------

3)odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,

4)dywidendę dla Wspólników, -----------------------------------------------

5)inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. ------------

2.Wypłata podzielonego zysku (dywidendy) Wspólnikom) następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. ------------------------------------------------------------------

§ 36.

Spółka tworzy fundusze w trybie i na zasadach określonych w uchwałach objętych przez Zgromadzenie Wspólników. ----------------------


Postanowienia końcowe

§ 37.

1.Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -------------------------------------------------

2.Każde ogłoszenie powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników oraz przesłane Zgromadzeniu Wspólników . ------------------------

 
                                                                                           PREZES ZARZĄDU

                                                                                           MAREK  MĄDRZYCKI


Załącznik Nr 1


 1. Działka Nr 655 o pow. 0,2339 ha

wartość działki 37.260,27 – Nr księgi wieczystej 18588

na której położone są:


Nr inw.

Nazwa środka

Trwałego

Wartość

początkowa

Dotychczasowe

umorzenie

149/1

budynek biurowy

32.201,25

25.175,35

130/1

budynek oficyna

17.854,42

13.407,64

195/1

budynek portiernia

7.981,21

1.713,34

243/1

plac utwardzony

5.979,41

2.780,37

 

 1. Działka Nr 656 o pow. 0,0859 ha,

wartość działki 13.683,87 – Nr księgi wieczystej 17327,

na której położone są:

Nr inw.

Nazwa środka trwałego

Wartość początkowa

Dotychczasowe umorzenie

109/1

budynek warsztatowo-garażowy

91.618,72

91618,72

 1. Działka Nr 657 o pow.0,0610 ha,

wartość działki 9.717,30 – Nr księgi wieczystej 4280

 1. Działka Nr 658 o pow. 0,2380 ha,

wartość działki 37.913,40 – Nr księgi wieczystej 41076

na której położone są :

Nr inw.

Nazwa środka trwałego

Wartość początkowa

Dotychczasowe

umorzenie

130/2

budynek magazynowy

30.193,25

16.701,93

 1. Działka Nr 611 o pow. 0,1638 ha,

wartość działki 25.208,82 – Nr księgi wieczystej 18019

na której położone są:

Nr inw.

Nazwa środka trwałego

Wartość początkowa

Dotychczasowe umorzenie

139/74

budynek biurowo-

socjalny 1b-1d

44.528,22

44.528,22

100/84

budynek gospodarczy 1e

9.348,44

5.828,28

243/2

plac utwardzony

14.115,88

7.929,78

 1. 6) Działka Nr 605/38 o pow. 0,0452ha

  wartość działki 10.375,00 – Nr księgi wieczystej 41076

  na której położony jest budynek gospodarczy o pow. 63,00m2 wartość początkowa 2625,00

  7) Działka nr 605/41 o pow. 0,0384ha

  wartość działki 14.300,00 - Nr księgi wieczystej 73385

  8) Działka nr 605/42 o pow. 0,0514ha

  wartość działki 18.500,00 - Nr księgi wieczystej 73386

  9) Działka nr 605/43 o pow.0,071 ha

  wartość działki 12.100,00 - Nr księgi wieczystej 73387

Wartość działek ogółem - 179.058,66

Wartość początkowa śr. trw. ogółem - 256.445,80

Minus dotychczasowe umorzenie - 209.683,63

Wartość netto - 225.820,83 


 

Załącznik nr 2


Lp.

Nr inw.

Nazwa

Wartość

początkowa

Dotychczasowe

Umorzenie

1.

303/1

kocioł centr. ogrzew.

1.843,32

993,83

2.

303/2

kocioł centr. ogrzew.

2.857,59

1.321,66

3.

303/3

kocioł centr. ogrzew.

3.726,18

1.676,83

4.

303/4

kocioł centr. ogrzew.

3.726,18

1.676,83

5.

303/5

kocioł centr. ogrzew.

2.169,21

976,11

6.

303/6

kocioł centr. ogrzew.

9.402,19

3.134,06

7.

484/1

spawarka typ ET 2c-125

643,65

593,20

8.

491/1

zespół komputerowy

3.947,18

1.980,17

9.

491/2

zespół komputerowy

5.430,68

2.724,42

10.

591/1

rozsiewacz ciągnikowy

3.143,88

3.143,88

11.

580/2

koparka K-162

13.099,46

13.099,46

12.

540/4

frezarko-tarczówka

3.809,51

3.809,51

13.

580/3

ładowacz chwytakowy

5.052,65

5.052,65

14.

582/2

walec drogowy

7.859,68

7.859,68

15.

582/3

rozsiewacz RH-1

4.632,69

4.632,69

16.

540/5

pilarka spalinowa

1.628,54

1.085,86

17.

540/3

strugarka grubościowa

3.478,80

2.058,29

18.

540/6

piła spalinowa

1.811,64

724,67

19.

540/7

kosa spalinowa

1.585,79

607,92

20.

540/8

piła spalinowa

2.246,66

805,05

21.

540/9

kosa spalinowa

1.984,01

611,72

22.

540/10

kosa spalinowa

2.680,10

312,65

23.

594/1

kosiarka rotacyjna

3.100,00

258,31

24.

669/1

drabina mechaniczna

2.317,49

2.317,49

25.

631/1

zasilacz tyrystyrowy

5.110,63

4.599,58

26.

641/4/1

wyciąg budowlany

12.182,93

4.791,95

27.

652/1

instalacja odpylająca

42.157,22

23.291,82

28.

640/1

wyciąg towarowy 300 kg

2.980,00

358,85

29.

742/1

samochód „Żuk”

11.193,58

11.193,58

30.

743/1/2

samochód „Jelcz”

49.273,54

49.273,54

31.

743/1/5

samochód asenizacyjny

25.992,47

25.992,47

32.

743/1/6

samochód „Jelcz” 325

68.880,28

68.880,28

33.

743/1/7

samochód zamiatarka

34.671,13

34.671,13

34.

743/1/8

samochód SMW-10 konten.

27.317,02

27.317,02

35.

746/1

ciągnik C-355

7.578,06

7.578,06

36.

746/2

ciągnik C-355

7.131,77

7.131,77

37.

746/7

ciągnik „Ursus” C-360

17.923,09

17.923,09

38.

746/5

ciągnik gąsienicowy

10.505,04

10.505,04

39.

746/8

ciągnik „Ursus” C-335

13.784,38

13.784,38

40.

748/1

przyczepa wywrotka

3.324,87

3.324,87

41.

748/2

przyczepa wywrotka

3.433,64

3.433,64

42.

748/4

przyczepa jednoosiowa

2.715,93

2.715,93

43.

761/2

wózek akumulatorowy

16.286,33

16.286,33

44.

743/1/9

podnośnik samochodowy

28.730,00

12.270,10

45.

806/1

barakowóz

2.899,26

2.899,26

46.

806/2

barakowóz

9.194,80

9.194,80

47.

808/1

rusztowanie ramowe

11.393,92

2.098,33

48.

803/2/1

kserokopiarka”Canon”

5.349,00

278,60

49.

800/1

młot udarowo-obrotowy

2.740,80

116,49

x

X

Ogółem

514.926,77

421.367,85


Wartość netto 93.558,92


 

 


Załącznik Nr 3

 

Lp.

Nazwa

Wartość

1.

Ogumienie

1.125,68

2.

Część samochodowe

11.961,45

3.

Materiały

55.811,18


Ogółem wartość zapasów : 68.898,31


 Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 21.12.2012
Opublikowana przez Grażyna Płotycia dnia 21.12.2012. Odsłon 1221, Wersja 17drukuj
Wersja : lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Początek strony