Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Klauzala informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

W zwiazku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie  RODO), informujemy o zasadach przetwrzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie jest Burmistrz Wołczyna, którego siedziba mieści się 46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 1.

 

2. W Urzędzie Miejskim w Wołczynie powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Wołczynie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani / Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

tel. +48 782255777

e-mail:a.pawlowicz@huczynski.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w ściśle określonym celu, o którym będziemy informować, przy pozyskiwaniu danych osobowych (z wyłączeniem sytuacji, w których przepis prawa polskiego zwalnia jednostkę od obowiązku informacyjnego).

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.


5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.


6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania.


7. W związku z tym, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych,

  • prawo dostępu do treści swoich danych,

  • prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO,

  • prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

  • prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego jednostki oraz wykonywania zadań publicznych lub sprawowania władzy publicznej,

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

  • prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie Pani/Pana zgody lub w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy),

  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w związku ze szczególną Pani/Pana sytuacją (prawo to przysługuje wówczas gdy jednostka przetwarza Pani/Pana dane w związku z realizacją zadania publicznego),

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

9. Jeśli Państwo uznacie, że przetwarzanie przez Urząd Miejski w Wołczynie danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego własciwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

Informacja wytworzona przez dnia 05.06.2018
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.06.2018. Odsłon 789, Wersja 12drukuj
Wersja : lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Początek strony