Zgromadzenia publiczne

 

Zgromadzenia publiczne

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Wołczynie

Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych

pok. nr 16 (parter urzędu)

tel. 77 4188 446 wew. 225

e-mail: meldunki@wolczyn.pl

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), zwanych dalej "środkami komunikacji elektronicznej".

Rejestracja wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia następuje z uwzględnieniem daty, godziny oraz minuty wniesienia zawiadomienia, które decydują o kolejności wniesienia tego zawiadomienia.

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń prowadzi Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wołczynie tel/fax: 77 4188 446 wew. 229, e-mail: gzr@wolczyn.pl

Kogo dotyczy

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach nie dotyczą zgromadzeń:

- organizowanych przez organy władzy publicznej
- odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

 

 Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o planowanym zgromadzeniu publicznym powinno zawierać:

  • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczt elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt,
  • w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
  • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
  • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
  • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

  • pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
  • zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Przewodniczącym jest organizator zgromadzenia, chyba że inna osoba zgodzi się, w formie pisemnej, na przekazanie jej obowiązków przewodniczącego

 Termin i sposób załatwienia sprawy

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Organ gminy wyposaża przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator.

Organ gminy rozpatruje zawiadomienie o zgromadzeniu oraz wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.

Opłaty

Zawiadomienie o przeprowadzeniu zgromadzenia publicznego nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1438 ze zm.).

 

Załączniki

- zawiadomienie o przeprowadzeniu zgromadzenia publicznego

- oświadczenie przewodniczącego

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 15.01.2016
Opublikowana przez Andrzej Maliński dnia 15.01.2016. Odsłon 652, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 
Początek strony